TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 3

Giới thiệu về bài toán hàm hóa. Đã từ lâu, bài toán hàm hoá bề mặt vỏ tàu thuỷ được đặt ra và giải quyết dưới góc độ khoa học. Các ý tưởng, cũng như những kết quả của các thế hệ chuyên gia đặt và giải quyết bài toán hàm hoá bề mặt vỏ tàu thuỷ, có đầy đủ cơ sở để khẳng định tính phức tạp đặc thù của bài toán . Mặc dầu đạt được những kết quả và bước phát triển quan trọng, đặc biệt trong điều kiện hiện đại ứng dụng công nghệ tin học,. | Chương 3 NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN . Bài toán hàm hoá đường hình lý thuyết tàu. . Giới thiệu về bài toán hàm hóa. Đã từ lâu bài toán hàm hoá bề mặt vỏ tàu thuỷ được đặt ra và giải quyết dưới góc độ khoa học. Các ý tưởng cũng như những kết quả của các thế hệ chuyên gia đặt và giải quyết bài toán hàm hoá bề mặt vỏ tàu thuỷ có đầy đủ cơ sở để khẳng định tính phức tạp đặc thù của bài toán . Mặc dầu đạt được những kết quả và bước phát triển quan trọng đặc biệt trong điều kiện hiện đại ứng dụng công nghệ tin học hiện trạng bài toán đang tiếp tục đặt ra những vấn đề cần được giải quyết hoàn chỉnh hơn. Nếu có thể đồng ý với nhận định rằng mục đích cơ bản và sâu xa nhất của bài toán hàm hoá phải gắn liền với cơ sở phương pháp thiết kế tối ưu đường hình tàu thuỷ thì trên thực tế khoa học - công nghệ thiết kế tàu thuỷ điều mong muốn như vậy vẫn chưa thành hiện thực . Với tính phức tạp đặc biệt của đường hình tàu _ đối tượng của bài toán hàm hoá _rõ ràng không thể hy vọng đạt tới những kết quả vững chắc theo hướng lựa chọn các công thức đơn giản kiểu các đa thức luỹ thừa trong đó thiếu hẳn những xem xét cần thiết về những mối quan hệ có tác dụng xác lập và điều khiển các biểu thức xấp xỉ phù hợp với các đặc điểm đường hình tàu như những dữ liệu đầu vào. Thuật toán spline có thể được đánh giá như một thuật toán năng động nhất trong mục đích xấp xỉ các điểm thuộc bề mặt lý thuyết tàu thuỷ do đó đang được áp dụng trong hầu hết các phần mềm tính toán và cả thiết kế. Tuy vậy về thực chất biểu thức thông dụng nhất cho các spline có dạng parabol bậc 3 cũng thuộc nhóm các phương pháp lợi dụng các dạng công thức toán thích hợp chỉ có thể đáp ứng tốt các mục đích tính toán các yếu tố hình học tàu hoặc cùng lắm vẽ các đường hình tàu theo các điểm cho trước mà không đáp ứng một cách trực tiếp và chủ động các mục đích thiết kế. Đối với lý thuyết biến đổi phân thức tuyến tính trên cơ sở các dạng hàm thích hợp được biến đổi theo các phương pháp xác định về dạng đáp ứng được những yêu cầu

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.