TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 6

Trong số rất nhiều phương pháp số, công thức tính toán của Milne đưa ra kết quả tốt hơn khi áp dụng cho ngành đóng tàu. Qua cách phân tích ở trên, có thể chỉ ra rằng, các phương pháp tính tích phân trên đây đều dựa vào các biểu thức tính gần đúng với độ chuẩn xác không cao, các phép hiệu chỉnh đối với những khu vực có độ cong thay đổi nhiều thường rắc rối và mang lại kết quả không chính xác, phần nhiều còn mang tính ước lượng và cảm tính. Qua. | Chương 6 m 1 1 1 w 1 I r Ẩ Tích phân băng phương pháp sô Trong số rất nhiều phương pháp số công thức tính toán của Milne đưa ra kết quả tốt hơn khi áp dụng cho ngành đóng tàu. j f x dx cự x a f x2 x3 x1 Trong đó các hệ số ai a2 a3 tính theo giá trị của toạ độ X1 X1 X1 đo trên trục Ox. a3 x3 - xi 1 x3 - x1 2 6 x3 - x2 x3 - x1 2 6 x3 - x1 x3 - x2 a1 x3 - x1 - a2 - a3 Qua cách phân tích ở trên có thể chỉ ra rằng các phương pháp tính tích phân trên đây đều dựa vào các biểu thức tính gần đúng với độ chuẩn xác không cao các phép hiệu chỉnh đối với những khu vực có độ cong thay đổi nhiều thường rắc rối và mang lại kết quả không chính xác phần nhiều còn mang tính ước lượng và cảm tính. Qua việc sử dụng phương pháp hình thang như một công cụ trong bài toán hàm hóa kết quả đạt được rất kém Kết quả phân tích sai số đã chỉ ra ở đề tài NCKH của cùng tác giả cần có một phương pháp tốt hơn để tính các yếu tố đường hình. Cơ sở lý thuyết về mô hình đường cong và thuật toán Spline. . Giới thiệu về mô hình đường cong. Sự cần thiết phải biểu diễn đường cong và bề mặt là do các đối tượng tồn tại dưới dạng các mô hình đã cho như ô tô tàu thuỷ . và trong mô hình hỗn hợp trong đó các đối tượng vật lý không tồn tại dưới dạng mô hình. Trong trường hợp thứ nhất không thể mô tả bằng toán học của đối tượng. Ta có thể sử dụng mô hình toạ độ điểm của đối tượng nhưng cách tiếp cận này khó thực hiện đối với máy máy tính vì khả năng lưu trữ có hạn. Ta thường xấp xỉ đối tượng bằng các phần mặt phẳng hình cầu hoặc các bề mặt khác để dễ dàng mô tả bằng một hàm toán học và làm sao để các điểm trong mô hình phải gần với vị trí của các điểm tương ứng của đối tượng. Trong trường hợp thứ hai khi không có sự tồn tại trước đó của đối tượng dưới dạng mô hình người sử dụng tạo ra đối tượng trong môi trường xử lý do đó các đối tượng được biểu diễn một cách chính xác. Để tạo ra đối tượng người sử dụng phải chỉnh sửa đối tượng mô tả nó dưới dạng toán học hoặc đưa ra một mô tả xấp xỉ để .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.