TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 4

Các biểu thức xấp xỉ cho phép khắc phục các trường hợp đặc biệt Giả sử bài toán xấp xỉ đường hình đang gặp chứa các giá trị và như thế nào đó để điều kiện () không được thoả mãn, điều có thể hiểu như, khi đường cong đã cho đang được nghiệm bởi một hàm y = g(z) nào đó, thay vì biểu thức (). Hiện tượng được đề cập ở đây không phải ít gặp, nhất là trong các trường hợp hàm hoá các đường hình đã có sẵn, hoặc đường cong hàm hoá được. | Chương 4 Các biểu thức xấp xỉ cho phép khắc phục các trường hợp đặc biệt Giả sử bài toán xấp xỉ đường hình đang gặp chứa các giá trị p và V như thế nào đó để điều kiện không được thoả mãn điều có thể hiểu như khi đường cong đã cho đang được nghiệm bởi một hàm y g z nào đó thay vì biểu thức . Hiện tượng được đề cập ở đây không phải ít gặp nhất là trong các trường hợp hàm hoá các đường hình đã có sẵn hoặc đường cong hàm hoá được cho như một ví dụ ngẫu nhiên. Có thể bắt gặp trường hợp đó trong những đường hình tại khu vực mũi quả lê hoặc vùng có độ cong thay đổi phức tạp ở một số các đường hình cá biệt. Khi đó có thể tìm hàm g z dưới dạng hiệu của hai hàm xác định g z sth z - th z Trong đó osth z là hàm nhận được sau khi thêm có dạng còn oth z là một hàm được chọn thêm thích hợp để điều kiện đối với hàm osth z được thoả mãn. Chẳng hạn nếu chọn hàm oth z dưới dạng O h z athznth Trong đó ath tạm thời là hệ số phải tìm còn luỹ thừa nth nguyên có thể chọn tuỳ ý sao cho thoả mãn điều kiện 2v-1 1 -V Việc lựa chọn hợp lý bậc luỹ thừa của hàm được thêm nth cần thiết sẽ được xem xét thêm ở phần dưới. trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hàm số trư ớc và sau khi thêm là phải bằng nhau về diện t ích momen và yt. Ssh S T Sth Moy sth Moy T Moy th yt sth yt T yt th Khi đó có thể viết hệ số diện tích ßsth và độ cao trọng tâm tương đối vsth của đường hình được xấp xỉ bởi ộsth z dưới dạng các biểu thức ßytth ßt ajr nth 1 ytt ajr h và Vsh Vyh 2 anhl nth 2 . . ulr . pytth h nth 1 Việc lựa chọn hệ số ath và luỹ thừa nth trên cơ sở các biểu thức và đồng thời thực hiện có sự phức tạp đặc thù do đó thích hợp hơn cả là thực hiện qua một số lần kiểm tra đúng dần sau khi cho nth1 viết các biểu thức của psth vsth tạm thời coi ath1 như một ẩn số kiểm tra điều kiện nếu không đúng sẽ tiếp tục cho ath2 nth2 và thực hiện lặp lại cho đến khi điều kiện đó được thoả mãn. Hình Đường cong hàm hoá .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.