TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 8

Kiểm tra độ chính xác của phương pháp xấp xỉ Spline với các đường cong cho trước đã được xác định hàm toán học cụ thể Do mục đích của bài toán là tính toán các yếu tố hình cong phẳng, cụ thể hơn là áp dụng cho đường hình lý thuyết tàu, do đó các hàm toán học mô tả các đường cong dưới đây có dáng điệu phù hợp với đường hình lý thuyết tàu. Cho hàm số : y = 0,000005. x 2,5 – 0,00002 .x 1,5 – 0, 0,5 (*) Tiến hành rời rạc hoá hàm số. | Chương 8 Kiểm tra độ chính xác của phương pháp xấp xỉ Spline với các đường cong cho trước đã được xác định hàm toán học cụ thể Do mục đích của bài toán là tính toán các yếu tố hình cong phẳng cụ thể hơn là áp dụng cho đường hình lý thuyết tàu do đó các hàm toán học mô tả các đường cong dưới đây có dáng điệu phù hợp với đường hình lý thuyết tàu. Cho hàm số y 0 000005. x 2-5 - 0 00002 .x15 - 0 -5 Tiến hành rời rạc hoá hàm số trên lấy giá trị toạ độ tại các điểm đặc biệt ta có bảng sau Điểm Z Y A 0 0 B 300 7 6894395602 C 600 43 7956518560 D 900 120 9585000000 E 1200 248 5821998514 F 1500 434 5467949527 G 1800 685 7783193456 H 2100 1008 5309676580 I 2400 1408 5521322003 J 2700 1891 1890376920 Xấp xỉ Spline từ các điểm rời rạc trên với hệ số góc tiếp tuyến được cho là k tg 50 Sau khi xấp xỉ Spline ta được các đường cong sau đây yi ai bjZ CjZ2 djZ3 Khi đó các hệ số của các đường cong hàm hoá được tổng hợp ở bảng dưới đây a b c d y1 0 00000000 0 069926752 -0 000300411 0 000000509 y2 34 92552795 - 0 221119313 0 000475710 -0 000000137 y3 -60 14410291 0 201412379 -0 000140481 0 000000155 y4 96 17784639 - 0 276238021 0 000341994 -0 000000005 y5 -58 43296839 0 084520546 0 000062835 0 000000066 y6 111 70870795 - 0 000264485 0 000000024 0 236858175 y7 0 71803694 - 0 060682507 0 000171503 0 000000040 y8 126 26087222 - 0 232556627 0 000249789 0 000000029 y9 555 75682831 - 0 758857736 0 000464246 0 000000000 Trên cơ sở các hàm bậc ba đã tìm được ta tính toán các giá trị toạ độ tại các tung độ ban đầu. Phương sai tại các điểm nút được tính Ỳ theo công thức AA 1 y .100 n Với đường cong đang Ạ Ayỉ Ayĩ2 Ayl Ệ y Ệ Ay22 i Ỳ 2 2 2 2 2 Aỗ 1 .100 -y -----------yy---------------y- .100 10 10 xét Kết quả được tổng hợp ở bảng sau y1 mm y1 f z1 mm Ay1 mm Sy Syi2 A 0 0 0 0 0 B 7 68943956 7 689439000 0 0000005 60 7 -06 5 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.