TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 9

Với các dạng đường cong đã khảo sát sai số trong phương pháp Spline ở trên, sau khi áp dụng cho bài toán hàm hóa, các sai số được kiểm tra trên đường cong hàm hóa đạt được như sau : Dạng 1 Sai số tại các điểm nút : Phương sai tại các điểm | Chương 9 Kết quả kiểm tra khi áp dụng thuật toán Spline trong bài toán hàm hóa Với các dạng đường cong đã khảo sát sai số trong phương pháp Spline ở trên sau khi áp dụng cho bài toán hàm hóa các sai số được kiểm tra trên đường cong hàm hóa đạt được như sau Dạng 1 Sai số tại các điểm nút Phương sai tại các điểm được tính theo công thức f Ạy2 2 ẠS - S- .100 n Cụ thể với đường cong đang xét ta có Ạ Ạy2 Ạy Ạy Ạ Ạy i -I 2 -I 2 -I 2 -I 2 -I 2 Ạõ - .100 y0 y y8 .100 10 10 Kết quả được tổng hợp ở bảng sau yi yi f Zi mm Ạyi mm ôyi ôyi2 mm A 0 0 0000000 0 0000000 0 0000000 0 0000000 B 50 49 7808870 0 2191130 0 4382260 0 001920420 C 150 149 2893905 0 7106095 0 4737397 0 002244293 D 300 301 7219901 1 7219901 0 5739967 0 003294722 E 500 501 4771704 1 4771704 0 2954341 0 000872813 F 750 750 2489775 0 2489775 0 0331970 0 000011020 G 1050 1050 9915632 0 9915632 0 0944346 0 000089179 H 1400 1399 5002200 0 4997800 0 0356986 0 000012744 I 1800 1799 1962480 0 8037520 0 0446529 0 000019939 J 2250 2250 0000000 Sai số trung bình và phươn sai 0 0000000 0 667295556 0 0000000 0 1989379 0 000000000 0 0008465 Các dạng sai số chính đạt được tại nút Sai số trung bình tuyệt đối Ayi 0 667295556 mm Sai số trung bình tương đối ôyi 0 1989379 Phương sai s 0 0008465 Sai số và phương sai tại các điểm kiểm tra được tổng hợp ở bảng sau zi mm yi mm yi f Zi mm Ayi mm ôyi ôyi2 A1 150 21 16 21 49678025 0 336780253 1 5915891 0 025331559 B1 450 93 05 92 48127153 0 568728472 0 6112074 0 003735745 C1 750 218 95 219 502043 0 552043000 0 2521320 0 000635705 D1 1050 393 68 394 7401914 1 060191404 0 2693028 0 000725240 E1 1350 618 76 619 9495278 1 189527759 0 1922438 0 000369577 F1 1650 893 71 894 5283189 0 818318921 0 0915643 0 000083840 G1 1950 1218 83 1217 886699 0 943300686 0 0773940 0 000059898 H1 2250 1593 32 1592 152867 1 167132893 0 0732516 0 000053658 I1 2550 2018 72 2017 010094 1 709906019 0 0847025 0 000071745 Sai số và phương sai 0 92732549 0 360376382 0 003451885 Các dạng sai số chính đạt được tại các .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.