TAILIEUCHUNG - Viết chương trình vẽ hoàn thiện tuyến hình tàu thủy, chương 5

Tổng quan về bài toán tính toán các yếu tố hình học hình cong phẳng Bài toán tính toán các yếu tố hình học hình cong phẳng đã được đặt ra trong ngành thiết kết tàu từ rất sớm nhằm tìm hướng giải quyết cho hàng loạt các vấn đề về thủy tĩnh tàu thủy. Có thể nêu ra một vài phương pháp thông dụng nhất như sau: . Phương pháp hình thang Để tính diện tích y=f(x) và hai đường giới hạn x=a và x=b, cần chia đoạn thẳng L= (b-a) thành n đoạn nhỏ, chiều dài mỗi đoạn tính. | Chương 5 Tổng quan về bài toán tính toán các yếu tố hình học hình cong phẳng Bài toán tính toán các yếu tố hình học hình cong phẳng đã được đặt ra trong ngành thiết kết tàu từ rất sớm nhằm tìm hướng giải quyết cho hàng loạt các vấn đề về thủy tĩnh tàu thủy. Có thể nêu ra một vài phương pháp thông dụng nhất như sau . Phương pháp hình thang Để tính diện tích y f x và hai đường giới hạn xa và x b cần chia đoạn thẳng L b-a thành n đoạn nhỏ chiều dài mỗi đoạn tính từ trái sang phải d1 d2 .dn xác định giá trị y f x tại các nútyo yi . yn . Công thức hình thang có dạng A o 5 yo yi di 0 5 yi y2 d2 . 0 5 yn-i yn dn nếu chia đoạn L b-a ra n đoạn bằng nhau d b a công thức n trên sẽ có dạng A 1 yo y y2 . yn - 1 yo yn d i y- - 1 yo yn n L 2 _ L i 0 2 _ Hình toạ độ để tính diện tích . Phương pháp Simson Chiều dài L b-a phải được chia thành n 2 cặp đoạn thẳng trong mỗi cặp chiều dài mỗi thành viên phải bằng nhau o . 2L 2d n Trong mỗi đoạn 2d đường cong y f x được thay bằng đường parabol bậc hai. Công thức tính diện tích sẽ là . 2 y _ A 3 2 2yi y2 2y3 2 Số n phải là số chẵn Cách hiệu chỉnh các hệ số Tiến hành hiệu chỉnh theo một trong các cách a Tiếp tục chia nhỏ đoạn thẳng d cho đến khi đạt mức chính xác cần thiết. Ví dụ thường gặp tại miền gần lái hoặc gần mũi đường hình dáng đường nước phức tạp hơn đoạn giữa tàu. Tiến hành chia các sườn lý thuyết ở hai khu vực này ra nhiều đoạn nhỏ hơn ví dụ d 2 d4 và tiếp tục tính. Giả sử chia đoạn từ sườn 0 đến 1 làm đôi đoạn từ sườn 19 đến 20 làm đôi công thức tính diện tích đường nước sẽ có dạng 4 3 Aw 4 d y0 1 3 3 1 y20 4 2yi 4yi 2y2 y3 . yi7 2yi8 4y 19 2y 19 - Ỵ- b Thay đổi vị trí giới hạn của tích phân Hình giới thiệu cách thay đổi vị trí giới hạn a. Công thức tính diện tích trong miền 0-2 sau khi thay đổi vị trí của a sẽ là A 3 d f 2 y - ì 4 2 1 2 J Trong đó d tính từ quan hệ k và d kd

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.