TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kinh doanh phần 9

- Quản lý việc điều tra - Triển khai công việc cho các điều tra viên - Giám sát công việc của các điều tra viên Kiểm soát nỗ lực làm việc Kiểm soát chất lượng công việc Giám sát việc thực hiện đúng theo qui trình chọn mẫu Giám sát việc phỏng vấn đúng người Giám sát sự trung thực của điều tra viên | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 13: QUYẾT ĐỊNH CỠ MẪU Quyết định cỡ mẫu Ước lượng cỡ mẫu khi nghiên cứu tỷ trọng mẫu Sai số ước lượng tỷ trọng của tổng thể: Sai số = p ± Z. SP Độ lệch chuẩn SP: CHƯƠNG 13: QUYẾT ĐỊNH CỠ MẪU Quyết định cỡ mẫu Ước lượng cỡ mẫu khi nghiên cứu tỷ trọng mẫu Công thức tính cỡ mẫu: Xác định cỡ mẫu khi nghiên cứ tỷ trọng mẫu Quyết định cỡ mẫu trên cở sở phán quyết CHƯƠNG 14: THỰC HIỆN ĐIỀU TRA Đặc điểm của việc thực hiện điều tra Ai sẽ thực hiện điều tra? Huấn luyện cho phỏng vấn viên Liên lạc với đối tượng cần phỏng vấn Đưa ra câu hỏi Làm rõ thêm câu trả lời Ghi chép các trả lời lên bảng câu hỏi Kết thúc cuộc phỏng vấn CHƯƠNG 14: THỰC HIỆN ĐIỀU TRA Những nguyên tác của phỏng vấn Nguyên tắc cơ bản: Có sự liêm chính & trung thực Có sự kiên trì và chiến thuật Chú ý đến sự chính xác và chi tiết Có sự thích thú thật sự nhưng phải khách quan Là một người biết lắng nghe Biết giữ mồm và bảo mật Tôn trọbng quyền của người khác. CHƯƠNG 14: THỰC HIỆN ĐIỀU TRA Nguyên tắc thực hành: Hoàn tất số lượng cuộc phỏng vấn được giao theo kế hoạch. Theo đúng chỉ dẫn Hết sức nỗ lực để giữ đúng tiến độ Kiểm soát được mọi cuộc phỏng vấn mình thực hiện Hoàn tất bảng câu hỏi được giao một cách kỹ lưỡng Kiểm tra lại mọi bảng câu hỏi đã hoàn thành So sánh bảng câu hỏi hoàn thành so với chỉ tiêu Đưa ra câu hỏi với đại diện nhà nghiên cứu CHƯƠNG 14: THỰC HIỆN ĐIỀU TRA Quản lý việc điều tra Triển khai công việc cho các điều tra viên Giám sát công việc của các điều tra viên Kiểm soát nỗ lực làm việc Kiểm soát chất lượng công việc Giám sát việc thực hiện đúng theo qui trình chọn mẫu Giám sát việc phỏng vấn đúng người Giám sát sự trung thực của điều tra viên CHƯƠNG 15: BIÊN TẬP VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU Tổng quan về các giai đoạn phân tích dữ liệu Biên tập dữ liệu Hình thức: Biên tập sơ bộ theo hiện trường Biên tập tập trung tại văn phòng CHƯƠNG 15: BIÊN TẬP VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU Biên tập dữ liệu Nội dung: Biên tập cho phù hợp Biên tập cho hoàn tất Biên tập cho việc mã hóa dữ liệu Biên tập cho loại trả lời “không biết” CHƯƠNG 15: BIÊN TẬP VÀ MÃ HÓA DỮ LIỆU Mã hóa dữ liệu Tổ chức mã hóa dữ liệu Mẫu tin (fields) Mục tin (records) Tập tin (files) Nguyên tắc mã hóa dữ liệu Mã hóa các trả lời đ/v câu hỏi lựa chọn cố định Mã hoá các trả lời đối với câu hỏi mở Mã hoá lại các trả lời CHƯƠNG 16: CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ Tính chất của phân tích mô tả Bảng phân tích (Tabulation) Bảng phân tích chéo (Cross-Tabulation) Chuyển đổi dữ liệu Cách trình bày dữ liệu Phân tích và giải thích dữ liệu