TAILIEUCHUNG - Quan hệ công chúng - Lập kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh là sự thu thập của tất cả các mảnh nhỏ và tiểu tiết có được từ việc chuẩn bị kinh doanh và từ những kinh nghiệm về cuộc sống của bạn có liên quan đến việc kinh doanh của bạn. Nó sẽ mang lại cho bạn một sự khởi đầu được chuẩn bị kỹ càng – mang lại lợi ích cho những nhà khởi nghiệp, gia đình của họ, mạng lưới cá nhân, các nhà tư vấn và cả cho các nguồn tài chính. | Quan hệ công chúng Bài giảng 4 - Lập kế hoạch Tình thế Có 3 tình thế thường xảy ra trong một chương trình PR: Tổ chức phải tiến hành một chương trình chấn chỉnh để khắc phục một vấn đề nào đó hay một tình huống xấu Tổ chức cần tiến hành thực hiện một chương trình cụ thể nào đó (cơ hội) Tổ chức muốn tăng cường bảo vệ danh tiếng và sự ủng hộ của công chúng Mục đích và mục tiêu Mục đích: ám chỉ đến kết quả bao quát thường là định tính, mang tính dài hạn Mục tiêu: các bước cần có để đạt được mục đích đo lường được (định lượng), ngắn hạn Mục tiêu Mục tiêu kết quả (hay tác động): liên quan đến những gì mong muốn cuối cùng đạt được VD: gia tăng sự nhận biết của công chúng mục tiêu đến Công ty X từ 10% lên 50% đến cuối 12/2008 Mục tiêu quá trình (đầu ra): những gì dự kiến triển khai để đạt được kết quả cuối cùng trên VD: sản xuất và phân phát 100 bản tin nội bộ trong năm 2008 Các quy tắc thiết lập mục tiêu Phù hợp với mục tiêu của tổ chức Thiết lập mục tiêu trong lĩnh vực PR Chính xác và cụ .