TAILIEUCHUNG - MySQL Database Usage & Administration PHẦN 9

Nhiều hơn và thường xuyên hơn, tuy nhiên, và đặc biệt là nơi các sản phẩm mã nguồn mở có liên quan, người dùng cũng được quản lý, chịu trách nhiệm cho tất cả các các khía cạnh của hiệu năng hệ thống, độ tin cậy và bảo mật dữ liệu. Trong những trường hợp này, chỉ đơn thuần là sự hiểu biết những phức tạp của các truy vấn SQL là không đủ. | 276 Part II Administration Here s an example rule which allows editor@localhost to run the getFlightsPerDay stored procedure mysql SELECT FROM procs_priv G 1. row Host localhost Db db1 User editor Routine_name getflightsperday Routine_type FuNCTiOn Grantor root@localhost Proc_priv Execute Timestamp 2008-11-13 22 47 59 1 row in set sec mysql SHOW GRANTS FOR editor @ localhost G 1. row Grants for editor@localhost grant usage on . TO editor @ localhost 2. row Grants for editor@localhost grant execute on function db1 . getflightsperday TO editor @ localhost 2 rows in set sec Interaction Between the Grant Tables The various grant tables discussed in the previous sections interact with each other to create comprehensive access rules that MySQL uses when deciding how to handle a particular user request. In the hierarchy of the MySQL grant tables the user table comes first with the db and host tables below it and the tables_priv columns_priv and procs_ priv tables at the bottom. A table at a lower level is referred to only if a higher-level table fails to provide the necessary scope or privileges. Access control takes place at two stages the connection stage and the request stage. The connection stage When a user requests a connection to the database server from a specific host MySQL will first check whether an entry exists for the user in the user table if the user s password is correct and if the user is allowed to connect from that specific host. If the check is successful a connection will be allowed to the server. The request stage Once a connection is allowed every subsequent request to the server SELECT DELETE UPDATE and other queries will first be vetted to ensure that the user has the privileges necessary to perform the corresponding action. To make an appropriate decision MySQL takes the privilege fields in all six grant tables into account beginning with the user table and proceeding downwards through the grant table hierarchy until it reaches the .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.