TAILIEUCHUNG - Phương pháp tuyển dụng

BẢNG SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TUYỂN DỤNG NỘI BỘ HAY BÊN NGOÀI | BẢNG SO SÁNH LỰC CHỌN PHƯƠNG PHÁP TUYỂN DỤNG NỘI BỘ HAY BÊN NGOÀI Phần này chúng tôi đang cập nhật Tình huống Phương pháp lựa chọn Bên trong Bên ngoài NHÂN VIÊN SỬ DỤNG ĐƯỢC NGAY ÓN ĐỊNH Lý do - Nhân viên đã được thử thách về lòng trung thành thái độ nghiêm túc tinh thần trách nhiệm ít bỏ việc. - Nhân viễn sẽ dễ dàng tiếp thu công việc mới vì họ đã được làm quen và hiểu mục tiêu doanh nghiệp. - Tạo ra sự thi đua rộng rãi trong cac nhân viên kích thích nhân viên làm việc. Tuy nhiên cần lưu ý - Những ứng viên khác không được chọn sẽ có tâm lý không phục lãnh đạo. - Tạo ra phong cách làm việc xơ cứng vì theo nếp cũ. x 0 TẠO RA PHONG CÁCH LàM việc mới - Nhân viên mới vào doanh nghiệp sẽ tạo ra phong cách làm việc mới. - Thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động công ty. - Mang những điểm hay của các công ty khách vào áp dụng. 0