TAILIEUCHUNG - Những giá trị tạo nên thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân đã và đang trở thành thước đo giá trị của từng con người trong xã hội. Bản thân mỗi thương hiệu sẽ mang những ý nghĩa, những đặc điểm khác nhau. Vậy làm thế nào để đánh giá thương hiệu của cá nhân ? Thời gian trước đây , khi thuật ngữ "Thương hiệu" chưa được phổ biến chúng ta vẫn sử dụng từ "danh tiếng" để chỉ những sự việc, doanh nghiệp,tổ chức, có những giá trị khác biệt và được thừa nhận trong cộng đồng. Trong cộng đồng, cá nhân được đánh giá cao. | Những giá trị tạo nên thương hiệu cá nhân Thương hiệu cá nhân đã và đang trở thành thước đo giá trị của từng con người trong xã hội. Bản thân mỗi thương hiệu sẽ mang những ý nghĩa những đặc điểm khác nhau. Vậy làm thế nào để đánh giá thương hiệu của cá nhân Thời gian trước đây khi thuật ngữ Thương hiệu chưa được phổ biến chúng ta vẫn sử dụng từ danh tiếng để chỉ những sự việc doanh nghiệp tổ chức . có những giá trị khác biệt và được thừa nhận trong cộng đồng. Trong cộng đồng cá nhân được đánh giá cao nhất là danh nhân danh nhân có thể coi là vị trí cao nhất cho một thương hiệu cá nhân. Danh nhân là những nhân vật lịch sử hoặc đương đại có những đóng góp cho sự phát triển của xã hội một quốc gia hoặc thế giới. Danh nhân luôn là những tượng đài lớn để người khác học tập và noi theo vậy danh nhân luôn luôn có thương hiệu và thương hiệu của họ được khẳng định đánh giá bởi toàn thể cộng đồng. Thương hiệu cá nhân và danh hiệu cá nhân Trong bài viết xây dựng thương hiệu cá nhân của tác giả Trần Trí Dũng và bài viết trước tôi đã nêu một vài nhận định về thương hiệu cá nhân. Cả hai bài viết đều nhận định thương hiệu cá nhân đang trở thành một thước đo giá trị của một con người trong công việc và xã hiệu cá nhân là những giá trị khác biệt của một cá nhân trong cộng đồng giá trị khác biệt này giúp các thành viên khác có thể nhận ra cá nhân và các giá trị của họ. Danh hiệu cá nhân những thành tích cá nhân nhận được trong công việc các hoạt động xã hội. Danh hiệu cá nhân có thể là bằng khen giấy khen chức vị địa vị xã hội . Vậy thương hiệu cá nhân là giá trị còn danh hiệu là chứng nhận cho các hoạt động tạo ra giá trị của cá nhân danh hiệu cá nhân khi được trao tặng luôn có những chứng nhận của các cơ quan có chức năng xác nhận nên tính trung thực tương đối cao và có thể sử dụng làm thước đo thương hiệu. Huấn luyện viên Alex Ferguson với những sự gắn bó cống hiến của mình với bóng đá Anh đã được nữ hoàng Anh phong tước hiệu hiệp sỹ và tên ông kể từ đó luôn được gọi .