TAILIEUCHUNG - Tính cách của chủ doanh nghiệp

Một cuộc nghiên cứu qui mô do nhóm " Hệ thống quản lý quốc tế" được tiến hành ở một số nước trên khắp thế giới đã xác định 10 tính cách cá nhân cơ bản của một chủ doanh nghiệp chỉ ra sự khác biệt giữa chủ doanh nghiệp không thành chủ doanh nghiệp thành đạt( Nguồn thông tin: Tài liệu của khoá học dành cho những người khởi sự doanh nghiệp CEFE). | NHữNG TÍNH CÁCH CủA MộT CHủ DOANH NGHIệP THÀNH ĐạT LÀ GÌ Một cuộc nghiên cứu qui mô do nhóm Hệ thống quản lý quốc tế được tiến hành ở một số nước trên khắp thế giới đã xác định 10 tính cách cá nhân cơ bản của một chủ doanh nghiệp chỉ ra sự khác biệt giữa chủ doanh nghiệp không thành chủ doanh nghiệp thành đạt Nguồn thông tin Tài liệu của khoá học dành cho những người khởi sự doanh nghiệp CEFE . 10 tính cách thành công được tóm tắt lại trong 3 lĩnh vực Đạt được suy nghĩ 1. Tìm kiếm cơ hội 2. Kiên trì 3. Cam kết thực hiện đúng hợp đồng 4. Đáp ứng chất lượng và hiệu quả 5. Chấp nhận rủi ro. Khả năng lập kế hoạch 1. Xây dựng mục tiêu 2. Giám sát và lập kế hoạch một cách có hệ thống 3. Tìm kiếm thông tin. Khả năng quyền lực 1. Có khả năng thuyết phục và có mạng lưới công việc 2. Tự tin 1. Tìm kiếm cơ hội Tìm kiếm và thực hiện các cơ hội kinh doanh mới động não và xác định những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề kinh doanh suy nghĩ theo các cách khác nhau để tìm ra cách giải quyết chủ động nắm bắt các cơ hội để thu lượm thông tin kinh doanh nhân sự có kinh nghiệm các trang thiết bị thiết kế sản phẩm và dịch vụ thị trường và tài chính . . . 2. Kiên trì Tiến hành các hoạt động khác nhau hoặc lặp lại để vượt qua những trở ngại trong kinh doanh. Không từ bỏ sau lần thất bại lần đầu để giải quyết vấn đề. Hy sinh cá nhân hoặc thực hiện các cố gắng phi thường để hoàn thành công việc. tiếp tục giũ vững lập trường của mình trước đối thủ hoặc những dấu hiệu ít có thành công ở phút ban đầu. Page 1 of 2 3. Cam kết thực hiện theo hợp đồng. Chấp nhận trách nhiệm về các vấn đề để hoàn thành công việc cho khách hàng. Giúp công nhân để hoàn thành công việc. Thể hiện những quan tâm làm hài lòng khách hàng. 4. Đáp ứng chất lượng và hiệu quả 5. Chấp nhận rủi ro Có khả năng chấp nhận những gì mà mình cho là những rủi ro vừa phải. Thường nên có một biện pháp thích ứng cho những tình huống có yếu tố rủi ro. Tính toán rủi ro trong các quyết định kinh doanh. 6. Đặt mục đích Đặt ra các .