TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Bàn Tay Mẹ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát Lời Tạ Hữu Yên Nhạc của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo viết. | Tiết 21 Học Hát Bài Bàn Tay Mẹ Nhạc Bùi Đình Thảo Lời Tạ Hữu Yên I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát Lời Tạ Hữu Yên Nhạc của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo viết. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 học sinh hát lại bài hát đã học Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Dạy hát bài Bàn Tay Mẹ - Giới thiệu bài hát tác giả. - HS lắng nghe. - GVcho học sinh nghe bài hát mâu. - HS nghe mâu. - Hướng dân học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát - HS thực hiện. - Tập hát từng câu môi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 - HS thực hiện. lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát - HS chú ý. Hoạt động 2 Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo nhịp của b V V. . V V - HS thực hiện. k s - a 7 k s o 4 u A Ấ A A A A A A Bàn tay mẹ bê chúng con Bàn tay - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Do nhạc sĩ nào viết - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa Pchú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS thực hiện. - HS trả lời. Bài Bàn Tay Mẹ. Nhạc Bùi Đình Thảo. Lời Tạ Hữu Yên. - HS nhận xét - HS thực hiện