TAILIEUCHUNG - Giáo án Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Trên Ngựa Ta Phi Nhanh

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phong Nhã viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng. | Tiết 8 Học Hát Bài Trên Ngựa Ta Phi Nhanh Nhạc và lời Phong Nhã I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phong Nhã viết. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Dạy hát bài Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. - Giới thiệu bài hát tác giả. - GVcho học sinh nghe bài hát mâu. - Hướng dân học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát - Tập hát từng câu môi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát Hoạt động 2 Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo nhịp của bài rMhip V V V V - HS lắng nghe. - HS nghe mâu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. y ft X 1 á L ỈỂS r. Trên đuỡng gập ĩ. v- ĩ ghềnh ngựa - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Lời của bài hát do ai viết - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của bài hát. Cũng cố dăn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS trả lời. Bài Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. Nhạc sĩ