TAILIEUCHUNG - Giáo án Âm nhạc lớp 4 - Hát Bài : Bạn Ơi Lắng Nghe

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. | Tiết 4 Học Hát Bài Bạn Ơi Lắng Nghe Dân ca Bana- Lời Tô Ngọc Thanh Kể Chuyện Âm Nhạc I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài Dân Ca Bana lời bài hát do nhạc sĩ Tô Ngọc Thanh viết. - Nghe và kể lại được câu chuyện giúp học sinh hiểu biết thêm về tác dụng của âm nhạc. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Dạy hát bài Bạn Ơi Lắng Nghe - Giới thiệu bài hát tác giả. - HS lắng nghe. - GVcho học sinh nghe bài hát mâu. - HS nghe mâu. - Hướng dân học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát - HS thực hiện. . - Tập hát từng câu môi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 - HS thực hiện. lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - HS chú ý. Hoạt động 2 Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Hướng dân học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo nhịp của bài hát. - HS thực hiện. Hời bạn ơi cùng nhau lắng nghe - Hướng dân học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo tiết tấu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Lời của bài hát do ai viết - Giáo Viên mời học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của bài hát. Hoạt động 3 Kể chuyện âm nhạc Tiếng Hát Đào Thị Huệ - Giáo viên treo tranh mâu và kể chuyện cho học sinh nghe lần thức nhất. - Giáo viên đặt một vài câu hỏi liên quan để cũng cố nội - HS thực hiện. - HS trả