TAILIEUCHUNG - Giáo án Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập: Em Yêu Hoà Bình - Bạn Ơi Lắng Nghe

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát - Đọc đúng cao độ và ráp được lời của bài TĐN số 1. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. | Tiết 7 Ôn Tập Hai Hát Bài - Em Yêu Hoà Bình - Bạn Ơi Lắng Nghe Ôn Tập Bài Tập Đọc Nhạc Số 1 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Đọc đúng cao độ và ráp được lời của bài TĐN số 1. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Em Yêu Hoà Bình - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Lời của bài hát - HS trả lời do ai viết Bài Em Yêu Hoà Bình Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 Ôn tập bài hát Bạn Ơi Lắng Nghe - HS nhận xét - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Dân ca Dân - HS trả lời Tộc Nào Lời của bài hát do ai viết Bài Bạn Ơi Lắng Nghe. Dân ca Thái. Nhạc sĩ Tô Ngọc Thanh. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 3 TĐNSố 2 Son La Son - HS nhận xét - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện. - Giáo viên yêu cầu hoc sinh đọc lại bài TĐN số 1 kết hợp vổ tay theo tiết tấu của bài TĐN. - HS thực hiện. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét Cũng cố dăn dò - HS thực .