TAILIEUCHUNG - Giáo án Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Trên Ngựa Ta Phi Nhanh

Tiết 9: Ôn Tập Bài Hát: Trên Ngựa Ta Phi Nhanh (Nhạc và lời : Phong Nhã) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 2 I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phong Nhã viết. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số2 II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt. | Tiết 9 Ôn Tập Bài Hát Trên Ngựa Ta Phi Nhanh Nhạc và lời Phong Nhã Tập Đọc Nhạc TĐN Số 2 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phong Nhã viết. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số2 Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Trên Ngựa Ta Phi Nhanh - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Lời của bài hát - HS chú ý. do ai viết - HS trả lời Bài Trên Ngựa Ta Phi Nhanh Nhạc sĩ - Cho học sinh tự nhận xét Phong Nhã - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 TĐN Số 2 Nắng Vàng - Giới thiệu bài TĐN Số 2. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS lắng nghe. - Tập tiết tấu Giáo viên ghi mâu tiết tấu lên bảng - HS thực hiện. ố 1 - HS chú ý. Ị- . . t. Ể 1 ề ề d d -á e - Giáo viên gõ mâu và yêu cầu học sinh gõ lại. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện. - Tap đọc nhạc Giáo viên đàn mâu giai điệu cả bài. - HS thực hiện. - Giáo viên đọc mâu từng câu một và cho học sinh đọc lại - HS lắng nghe. môi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 2. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS thực hiện. - Giáo viên nhận xét. Cũng cố dặn dò - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết .