TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - Ý NGHĨA CỦA CÁC THỰC ĐƠN DỌC

Trang bị cho học sinh các kỹ năng nhận biết các thanh thực đơn ý nghĩa của chúng giúp HS soạn thảo, chọn Font chữ, định dạng trang. và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng: luyện kỹ nằng bàn phím, chuột, các thao tác văn phòng -Giáo dục: HS tìm hiểu đời sống, cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. | Ý NGHĨA CỦA CÁC THỰC đơn dọc I- Yêu cầu - Trang bị cho học sinh các kỹ năng nhận biết các thanh thực đơn ý nghĩa của chúng giúp HS soạn thảo chọn Font chữ định dạng trang. và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng luyện kỹ nằng bàn phím chuột các thao tác văn phòng -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị Phòng máy phần mềm cài dặt sẵn Offic. III- Lên lớp 1-Kiểm tra 4 phút Bài học giờ trứơc. 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài 3. Bài mới Giáo viên Giới thiệu và hớng dẫn Clip From tranh từ thư mục khác 2 AutoShapes- Khuôn mẩu 4 nghệ thuật tỆP From Scanner- Từ máy quét il Chart- Bểu đu__ 4. Học sinh thực hành 15 Khởi động chơng trình Word. Tham khảo giaodiện màn hình - Giáo viên quan sát giúp đỡ học .