TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - SỬ DỤNG PHẦN MỀM GÕ 10 NGÓN

Học sinh biết gõ đúng quy tắc các ngón tay với các phím trên hàng cơ sở. -Rèn kĩ năng gõ đúng các phím trên hàng cơ sở, cách ngồi đúng t thế cho HS. - Giáo dục ý thức học tốt môn học. | SU DUNG PHAN MEM GO 10 NGON ON TAP LUYEN GO CAC PHIM TREN HANG CO SO I Yeu cau -Hoc sinh biet go dung quy tac cac ngon tay voi cac phim tren hang co so. -Ren ki nang go dung cac phim tren hang co so cach ngoi dung t the cho HS. - Giao duc y thuc hoc tot mon hoc. II Chuan bi Phong may phan mem luyen go 10 ngon. III Len lop 1 .Kiem tra 4 phut - Ke ten mot so phan mem ma em biet moi 30 phut a. Gioi thieu bai. dung bai Phong phap TG Noi dung -GV cho HS neu cac phim tren hang co so gom -HS neu quy tac go A s d f g h j k l Quy tac go -Ban tay trai -Ban tay phai Ngon ut A Ngon ut Ngon ap ut S Ngon ap ut L Ngon giua D Ngon giua K Ngon tro F G Ngon tro H J -GV làm mẫu cho HS quan sát -Hớng dẫn HS thực hành -Chia nhóm cho HS thực hành. -GV quan sát giúp đỡ HS yếu. Hai ngón cái dùng để gõ phím dấu cách. Thực hành - Gõ theo bài tập sau fall fall fall lall fall fall fall fall lads lads lads lads lads sad dad sad dad sad dad sad dad sad dad sad dad ask alas ask alas ask alas ask lias ask alas ask alas 3-Củng cố - dặn dò -_Gọi HS nhắc lại thứ tự các phím trên hàng cơ sở và quy tắc gõ. -Hớng dẫn HS về nhà thực hành. Tuần 2. Tuần 2 . ÔN TẬP LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN I Yêu cầu -Học sinh biết đặt tay đúng gõ đúng quy tắc các ngón tay với các phím ở hàng trên gõ xong phải đa các ngón tay về vị trí ban đầu. -Rèn kĩ năng gõ đúng các phím ở hàng trên cách ngồi đúng t thế cho HS. - Giáo dục ý thức học tôt môn học. II Chuẩn bị Phòng máy phần mềm luyện gõ 10 ngón. III Lên lớp tra 4 phút Gọi HS nêu quy tắc gõ các phím ở hàng cơ sở mới 30 phút a-Giới thiệu bài. Phơng pháp TG Nội dung -GV cho HS nêu các phím ở hàng trên gồm -HS nêu quy tắc gõ -GV làm mẫu cho HS quan sát -Hớng dẫn HS thực hành -Chia nhóm cho HS thực hành. Q W E R T Y U I O P . Quy tắc gõ -Bàn tay trái -Bàn tay phải Ngón út Q Ngón út P Ngón áp út W Ngón áp út O Ngón giữa E Ngón giữa I Ngón trỏ R T Ngón trỏ Y U Hai ngón cái dùng để gõ phím dấu cách. Thực hành 1- Start Programs Microsoft Word. 2- .