TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9655-1:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9655-1:2013 về tinh dầu - Hướng dẫn chung về mẫu sắc đồ - Phần 1: Chuẩn bị mẫu sắc đồ của các chất chuẩn đưa ra các hướng dẫn chung về phép xác định mẫu sắc đồ của tinh dầu bằng sắc ký khí trên cột mao quản. . | .