TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 9

Nếu không khôi phục đƣợc nguồn cung cấp điện thì nhanh chóng giảm áp suất hệ thống và dừng phân xƣởng theo trình tự dừng phân xƣởng bình thƣờng nhƣ đã trình bày ở mục 1 nêu trên. . Mất nƣớc làm mát Nƣớc làm mát cung cấp cho phân xƣỏng xử lý GO bằng hydro chủ yếu để làm mát cho các ổ đỡ, bộ phận bít kín của các máy nén và thiết bị ngƣng tụ trong tháp sục. Mất nƣớc làm mát sẽ làm cho nhiệt độ máy nén tăng cao ngoài giới hạn cho. | nhiệt không khí sẽ dừng hoạt động. Nếu không khôi phục được nguồn cung cấp điện thì nhanh chóng giảm áp suất hệ thống và dừng phân xưởng theo trình tự dừng phân xưởng bình thường như đã trình bày ở mục 1 nêu trên. . Mất nước làm mát Nước làm mát cung cấp cho phân xưỏng xử lý GO bằng hydro chủ yếu để làm mát cho các ổ đỡ bộ phận bít kín của các máy nén và thiết bị ngưng tụ trong tháp sục. Mất nước làm mát sẽ làm cho nhiệt độ máy nén tăng cao ngoài giới hạn cho phép nhiệt độ của sản phẩm ngưng tụ đỉnh tăng cao. Khi xảy ra sự cố này cần thực hiện các thao tác - Dừng máy các máy nén nếu các máy nén không tự động ngắt - Dừng hoạt động của lò gia nhiệt nguyên liệu phản ứng và đóng van chặn nhiên liệu cung cấp cho lò đốt gia nhiệt - Mở van cấp hơi vào buồng đốt của lò gia nhiệt để làm nguội - Dừng bơm nạp nguyên liệu cho lò phản ứng nếu bơm không tự động ngừng - Đóng các van cách ly phân xưởng để duy trì áp suất hệ thống và mức chất lỏng trong các bình chứa - Nếu hệ thống nước làm mát được khôi phục kịp thời tiến hành khởi động lại máy nén khí tuần hoàn đồng thời kiểm tra nhiệt độ đầu vào của lò phản ứng. Nếu nhiệt độ đầu vào thiết bị phản ứng vượt quá 3430C tắt máy nén khí tuần hoàn đồng thời tiếp tục làm mát lò gia nhiệt bằng hơi - Nếu máy nén khí tuần hoàn không thể khởi động lại được trong vòng 1 giờ thì cần giảm áp suất của hệ thống xuống 7Kg cm2 xả ra cột đuốc đồng thời dừng các máy móc thiết bị khác còn lại theo quy trình dừng phân xưởng bình thường. . Hệ thống nguyên liệu gặp sự cố Khi hệ thống cấp nguyên liệu gặp sự cố nguyên liệu không được cấp vào lò phản ứng hoặc cấp ở dưới mức yêu cầu cho thiết bị hoạt động bình thường cần phải tiến hành các thao tác - Khi hệ thống cấp nguyên liệu gặp sự cố bộ phận chưng cất tháp sục tháp sấy sẽ phải dừng hoạt động - Giảm nhiệt độ đầu ra tại các lò gia nhiệt nguyên liệu đồng thời tiếp tục cho máy nén khí tuần hoàn hoạt động - Nếu sự cố mất nguyên liệu kéo dài thì cần tiến hành dừng phân xưởng theo quy trình dừng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.