TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 8

BÀI 7. VẬN HÀNH PHÂN XƢỞNG XỬ LÝ GO BẰNG HYDRO (GOHTU) Mã bài: HD O7 Giới thiệu Do yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải động cơ về các tạp chất độc hại ngày càng khắt khe mà tiêu chuẩn về hàm lƣợng các chất độc hại trong nhiên liệu (xăng, dầu) ngày càng quy định khắt khe. Đối với nhiên liệu diesel, quy định về hàm lƣợng các hợp chất độc hại trong nguyên liệu nhƣ lƣu huỳnh, ni-tơ ngày càng thấp, thậm chí một số tiêu chuẩn Châu Âu đã và sẽ tiến tới nhiên liệu diesel. | V 601 A B MAKEUP GAS V 602A B FEED DRIERS CO CH Hình H6-1. Sơ đồ hệ thống ISOM-001 D-6Ũ2 CHLDDRIDE INJECTION DRUM E-ÊŨ4 COLD COMBNED REED EXCHANGER E-ÊŨ5 HOT CDMBNED FEED EXCHANGER R-6Ũ1A B REACTORS op Ơ T-6Ũ1 STABILIZER E-6Ũ7 STABILIZER REBOILER P-608 ISOMERATE PUMP P-609 BOTTOM STABILIZER PUMP V-603 STABILIZER RECEIER E-609 TRIM CONDENSER E- 608 STABILIZER CONDENSER P-602 STABILIZER REFLUX PUMS D-6Ũ3 CAUSTIC DEGASSING DRUM T-602 OFF GAS SCRUBBER D-604 WATER BREAKE TANK P-6Ũ5 WATER CIRCULATION PUMPS -618 CDNDESATE COOLER P-603 SPENT CAUSTIC PUMS P-604 CAUSTIC CIRCULATION RUMS P-6Ũ6 CAUSTIC PUMP P-6Ũ7 CAUSTIC DILUTION PUMS Hình H6-3. Sơ đồ hệ thống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.