TAILIEUCHUNG - VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU part 7

BÀI 6. VẬN HÀNH PHÂN XƢỞNG ĐỒNG PHÂN HÓA NAPHTHA NHẸ (ISOMER) Mã bài: HD O6 Giới thiệu Do sự phát triển của các động cơ sử dụng xăng yêu cầu về trị số octan ngày càng cao và tiêu chuẩn môi trƣờng về các chất độc hại trong sản phẩm cũng nhƣ trong khí thải ngày càng khắt khe hơn, vì vậy, xăng do các nhà máy lọc dầu sản xuất ra cũng phải đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng theo xu hƣớng đảm bảo trị số octan sản phẩm cao và hàm lƣợng các tạp chất độc. | E-501 FEED HEAT EXCHANGER V-501 FEED SURGE DRUM P-5Q1 A B REACTOR CHARGE PUMPS E-503 STEAM GENERATOR E-5Ũ2 A B HEAT RECOVERY EXCHANGER Hình H5-2. Sơ đồ hệ thống NHT-002 E-504A B STRIPPER EFFLUENT FEED EXCHANGER E 505 EFFLUENT COOLER V-502 HP SEPARATOR P-508 A B INJECTION WATER PUMP V 503 HP KNOCKOUT DRUM E-506 RECYCLE GAS COOLER V-511 INJECTION WATER DRUM E-530 INJECTION WATER EXCHANGER V 507 LOW PRESURE SEPARATOR Hình H5-3. Sơ đồ hệ thống NHT-003 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.