TAILIEUCHUNG - Anh văn TOEFL Vocabulary-008

Tham khảo tài liệu 'anh văn toefl vocabulary-008', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Anh văn TOEFL Vocabulary-008 1 plagiarism u a adj. roomy u b v. to yield to admit as true u c n. adopting and reproducing without acknowledgment the writings or ideas of another and passing them off as one s own u d v. to exercise self control to keep from 2 innuendo u a n. an indirect reference or suggestion frequently derogatory u b adj. festive gay u c adj. having the force to compel usually by appealing to reason u d adj. objectionable 3 raconteur u a n. a little world or a universe in miniature u b n. a skilled storyteller u c adj. profuse or generous given to extravagance u d adj. excessive 4 misanthropic u a adj. deserving blame or censure u b adj. excessive u c adj. often of mistakes extremely and noticeably bad u d adj. hating or distrusting .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.