TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU part 1

Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất các sản phẩm hữu cơ là những chất hữu cơ hóa thạch – than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. Từ đó, người ta thu được hầu hết các loại nguyên liệu ban đầu cho các quá trình tổng hợp hữu cơ – hóa dầu: parafin, olefin, hyđrocacbon thơm, axetylen và khí tổng hợp. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC Trần Thị Hồng GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ - HÓA DẦU Thành phố Hồ Chí Minh 2006 1 MỤC LỤC Đề mục Trang MỤC CHƯƠNG 1 NGUỒN NGUYÊN . . . Hyđrocacbon . . Khí tổng CHƯƠNG 2 CÁC qUá trình cơ bản của tổng hợp hữu cơ .31 . Quá trình ankyl hóa . 31 . Các quá trình đehydro hoá và hydro . Quá trình halogen . Quá trình oxi . Các quá trình thủy phân tách nước este hóa amit . Các quá trình sunfat hóa sunfo hóa và CHƯƠNG 3 TỔNG HỢP TỪ . Sản xuất vinylclorua VC và polyvinylclorua PVC .93 . Tổng hợp vinyl axetat VA polyvinyl axetat PVA .95 CHƯƠNG 4 TỔNG hỢp từ MEtAN vÀ các PArAfIN . Tổng hợp hydrocianit từ . Tổng hợp . Tổng hợp . Tổng hợp . O-ankyl hóa bằng olefin. Tổng hợp metyl tec-butyl ete MTBE 109 . N-ankyl hóa. Tổng hợp amin từ . Oxy hóa naphta nhẹ C5 - C8 .113 . Oxy hóa parafin rắn thành axit béo tổng CHƯƠNG 5 TỔnG hợp từ . Oxy hóa etylen tổng hợp oxit etylen etylen glycol EG .119 . Oxy hóa etylen. Tổng hợp acetanđehit vinyl acetat axit axetic123 . Hyđrat hóa etylen. Tổng hợp . Halogen hóa etylen. Tổng hợp vinyl CHƯƠNG 6 TỔNG HỢp TỪ PrOpyLeN Và . Oxy hóa propylen. Tổng hợp acrolein axit . Halogen hóa propylen. Tổng hợp allyl . Hydrat hóa propylen. Tổng hợp iso-propyl . Oxy hóa n - buten. Tổng hợp anhyđric maleic AM .155 . Oxy hóa iso-buten. Tổng hợp metacrolein và axit metacrilic. 156 2 CHƯƠNG 7 TỔNG HỢP TỪ BENZEN TOLUEN XYLEN BTX .158 . Ankyl hóa benzen thành etyl và iso - propyl . Đehydro hoá các hợp chất ankyl thơm. sản xuất . Oxy hóa ankylbenzen. Tổng hợp phenol và . Oxy hóa p-xylen. Tổng hợp axit . Oxy

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.