TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 52 LUYỆN TẬP (tiếp)

Mục tiêu Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình. Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán, biết cách chọn ẩn thích hợp. II. Chuẩn bị - HS: Chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV: ghi các phương án giải film trong. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 52 LUYỆN TẬP tiếp I. Mục tiêu Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng giải toán bằng cách lập phương trình. Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán biết cách chọn ẩn thích hợp. II. Chuẩn bị - HS Chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV ghi các phương án giải film trong. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Sửa bài tập 41 . HS phân tích bài toán trước khi Tiết 52 LUYỆN TẬP tiếp Bài tập 41 giải. Cách 1 Gọi x là chữ số hàng chục của số ban đầu x G N 1 x 4 thì chữ số hàng đơn vị 2x. Số ban đầu 10x 2x Nếu thêm 1 xen vào giữa 2 chữ số ấy thì ban đầu 100x 10 2x. Ta có phương trình 100x 10 2x 10x 2x 370 102x 10 12x 370 102x -12x 370 - 10 90x 360 - GV Hãy thử giải bài toán nếu chọn ẩn là số cần tìm . Hoạt động 2 Sửa bài tập 43 . - HS trao đổi nhóm và phân tích bài toán. - Một HS lên bảng giải. x 360 90 4 Cách 2 gọi số cần tìm là ãb 0 a b 9 a G N . Số mới ãĩb. Ta có ãĩb - ãb 370 100a 10 b - 10 b 370 90a 10 370 90a 360 a 4 Bài tập 43 Gọi x là tử số x G Z x 4 . Mẫu số của phân số x -4 Nếu viết thêm vào .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.