TAILIEUCHUNG - Giáo án Đại Số lớp 8: PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU - HS nắm đợc phân thức nghịch đảo, quy tắc phép chia - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia - Rèn tính cẩn thận, chính xácII. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thớc HS : Thước kẻ , Ôn lại quy tắc phép nhânIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 | PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I. MỤC TIÊU - HS nắm đợc phân thức nghịch đảo quy tắc phép chia - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia - Rèn tính cẩn thận chính xác II. CHUẨN BỊ GV Bảng phụ thớc HS Thước kẻ Ôn lại quy tắc phép nhân III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ 5 phút GV 1. Chữa BT 39b 52 HS1 x 5 x 7 2. Tính x 7 x 5 GV gọi nhận xét và cho điểm x2 36 3 2x x x 6 x 6 3 3 x 6 b 2 x 5 6 x 2 x 5 x 5 x 7 1 HS 2 x 7. x3 5 Hoạt động 2 Bài mới 30 phút 1. Phân thức nghịch đảo GV Qua bài tập 2 ta gọi hai x 5 x 7 phân thức x 7 và x 5 là hai phân thức nghịch đảocủa nhau Cho ví dụ về phân thức nghịch đảo GV nêu tổng quát A B và B A là 2 phân thức HS theo dõi 3 x 5 HS x 5 và 3 là hai phân thức nghịch đảo HS ghi bài 1 Tính x 5 x 7 x 7 x 5 nghịch đảo. 3 x 5 x 5 và 3 là hai phân thức nghịch đảo nhau HS nghiên cứu đề bài và làm ra nháp GV Cả lớp làm 2 ở trên bảng HS trình bày tại chỗ để GV ghi phụ bảng Cho biết kết quả 2 các phân thức nghịch đảo là x 2x 2x 1 a 3 b Jli A 3 y x x 6 c x 2 d -1-3x 2 HS a c a d -7 -- b d 0 b d b c GV Nhắc lại quy tắc phép chia HS Muốn chia phân thức A B cho phân số phân thức C D Phép chia phân phân thức t- B D 0 ta lấy phân thức A B ương tự như trên. Hãy phát biểu nhân với phân thức nghịch đảo của quy tắc phép chia phân thức C

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.