TAILIEUCHUNG - Giáo án Đại Số lớp 8: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU - HS nắm được quy tắc và tính chất của phép nhân các phân thức - Bước đầu vận dụng để giải một số bài tập ở sgk - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước; HS : Thước kẻ . Ôn qui tắc nhân 2 phân số . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC | PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I. MỤC TIÊU - HS nắm được quy tắc và tính chất của phép nhân các phân thức - Bước đầu vận dụng để giải một số bài tập ở sgk - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác. II. CHUẨN BỊ GV Bảng phụ thước HS Thước kẻ . Ôn qui tắc nhân 2 phân số . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ 5 phút Điền tiếp vào chỗ trống a c _ b d 2 7_ Kết quả của phép nhân 7 2 14 B. V C. 0 _9 D. 14 GV gọi nhận xét và cho điểm HS lên bảng làm và nhắc lại qui tắc nhân 2 phân số . Hoạt động 2 Bài mới 30 phút GV yêu cầu HS làm 1 - Gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày GV ghi bảng GV Nêu quy phép nhân hai phân thức GV Phép nhân phân thức có làm HS trình bày 1 3x2 x2 - 25 3x x - 5 x 5 x - 5 x 5 6x3 x 5 .6x3 2x HS Nêu Quy tắc sgk A C _AC B D BD HS Phép nhân phân thức làm giống như phép nhân phân số . giống như phép nhân phân số không - Kết quả của phép nhân 2 phân thức gọi là tích Người ta viết tích dưới dạng rút gọn. GV yêu cầu HS dụng quy tắc tính Ví dụ Tính x2 - . 3x 6 2x2 8x 8 HS Ví dụ Tính x2 - . 3x 6 2x2 8x 8 _ x 2 _3x2 x 2 _ 3x2 2 x2 4x 4 _ 2 x 2 2 2 x 2 HS hoạt động nhóm ở 2 và 3 HS đưa ra kết quả nhóm. 2 Tính x-13 2 3x2 2x5 x-13 _ x-13 2. -3x2 _ x-13 2x5 x-13 2x3 3 Tính

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.