TAILIEUCHUNG - Giáo án Đại Số lớp 8: PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU - HS nắm chắc quy tắc phép cộng hai phân thức và biết vận dụng để thực hiện phép cộng phân thức đại Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Ôn lại quy tắc phép cộng 2 phân số Thước kẻ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC | PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I. MỤC TIÊU - HS nắm chắc quy tắc phép cộng hai phân thức và biết vận dụng để thực hiện phép cộng phân thức đại số. - Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải II. CHUẨN BỊ GV Bảng phụ thước HS Ôn lại quy tắc phép cộng 2 phân số Thước kẻ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ 5 phút GV Quy đồng mẫu thức các phân thức sau HS 2x-2 2 x-1 x2-1 x 1 x-1 x 1 2x 2x 2 x2 1 Nhắc lại quy tắc phép cộng phân số MTC 2 x 1 x-1 x 1 _ x 1 2 2x 2 2 x 1 x 1 2x 4x x2 1 2 x 1 x 1 Hoạt động 2 Bài mới 30 phút GV Tương tự như phép cộng phân số nêu quy tắc phép công hai phân thức Vận dụng quy tắc làm ví dụ1 HS Cùng mẫu cộng tử giữ A C A C n n nguyên mẫu B B B Khác mẫu Quy đồng để đưa về cùng mẫu HS giải VD tại chỗ VD1 Tính x2 4x 4 1 3x 6 3x 6 x 4x 4 x 2 3 x 2 3 Gọi HS khác nhận xét. Sau đó chốt lại quy tắc. GV Các nhóm làm 1 các nhóm cho biết kết quả của từng nhóm yêu cầu HS kiểm tra GV Cả lớp làm 2 1 HS lên bảng HS đưa ra kết quả nhóm 1 thực hiện phép cộng 3x 1 2x 2 2 2 7x y 7x y _3x 1 2x 2 _5x 3 7x2y 7x2y HS kiểm tra 2 Thực hiện phép cộng 6 3 6 3 2 --T T x 4x 2x 8 x x 4 2 x 4 _ 3 4 x _ 3 2x x 4 2x B1 quy đồng để đưa về cùng mẫu B2 Cộng tử giữ nguyên mẫu HS hoạt động nhóm ở VD 2 HS đưa ra kết quả của nhóm HS theo dõi HS nhận .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.