TAILIEUCHUNG - Giáo án Đại Số lớp 8: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

I. MỤC TIÊU - HS nhận biết đợc bất phơng trình bậc nhất một ẩn - Biết áp dụng từng quy tắc biến đổi bất phơng trình để giải các bất phơng trình đơn giản. - Biết sử dụng các quy tắc biến đổi phơng trình để giải thích sự tơng đơng của bất phơng trình II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thớc, phấn màu HS : thớc; Ôn lại các tính chất của bdt, 2 quy tắc biến đổi phơng trình III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS. | BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN I. MỤC TIÊU - HS nhận biết đợc bất phơng trình bậc nhất một ẩn - Biết áp dụng từng quy tắc biến đổi bất phơng trình để giải các bất phơng trình đơn giản. - Biết sử dụng các quy tắc biến đổi phơng trình để giải thích sự tơng đơng của bất phơng trình II. CHUẨN BỊ GV Bảng phụ thớc phấn màu HS thớc Ôn lại các tính chất của bdt 2 quy tắc biến đổi phơng trình III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1 Kiểm tra bài cũ 5 phút GV Chữa bài tập 16 a d 43 Gọi HS nhận xét và cho điểm HS 1 a x 4 d x 1 Hoạt động 2 Bài mới 30 phút GV Giới thiệu định nghĩa bất HS theo dõi phần định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn Cho 3 vd về bất phương trình HS bậc nhất 1 ẩn 1. 4x - 3 0 2. 5 - 3x 0 3. 1 2 - 4x 0 HS trả lời tại chỗ Làm 1 Trong các bất - Bất phương trình bậc nhất là phương trình sau đâu là bất ph- . ương trình bậc nhất HS Khi chuyển 1 hạng tử của a 2x - 3 0 b 0x 5 0 bất phương trình từ vế này sang c 5x - 15 0 d x2 0 vế kia ta phải đổi dấu số hạng đó. GV nghiên cứu quy tắc chuyển HS x 18 5 chuyển - 5 vế và cho biết nội dung x 23 tính VP áp dụng làm ví dụ 1 Giải bất HS 3x - 2x 5 chuyển 2x phương trình x 5 tính VT x - 5 18 HS nhận xét Giải vd 2 3x 2x 5 - Gọi HS nhận xét và chốt lại HS trình bày ở phần ghi bảng 2 Giải các bất ph ương trình a x 12 21 quy tắc 1 x 21 - 12 GV gọi 2 em lên bảng làm 2 x 9 Giải bất phơng trình b -2x -3x - 5 a x 12 21 -2x 3x -5 b -2x -3x - 5 x -5 HS nhận xét HS chữa bài HS Khi nhân 2 vế của bất phương trình với cùng một số khác Nhận xét bài làm từng bạn 0 ta phải Yêu cầu HS chữa bài - Giữ nguyên chiều bất phương GV Nghiên cứu quy tắc nhân trình nếu số đó dơng. với 1 số và cho biết nội dung - Đổi chiều bất phương trình nếu số đó .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.