TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 61: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (tiếp)

Mục tiêu: - HS biết vận dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và các bất phương trình đưa về dạng. ax + b 0; ax + b 0; ax + b 0. - Tiếp tục rèn luỵên cho HS kỹ năng giải bất phương trình. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 61 Bài 5 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN tiếp I. Mục tiêu - HS biết vận dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và các bất phương trình đưa về dạng. ax b 0 ax b 0 ax b 0 ax b 0. - Tiếp tục rèn luỵên cho HS kỹ năng giải bất phương trình. II. Chuẩn bị - HS Nắm chắc hai quy tắc biến đổi bất phương trình nhất là khi nhân hoặc chia hai vế của một bất phương trình cho một số âm. - GV Chuẩn bị phiếu học tập. III. Nội dung Họat động 1 kiểm tra bài cũ -GV phát phiếu học tập cho HS. Thời gian làm bài 10 phút. 1 .Điền vào ô dấu hoặc hoặc hoặc thích hợp. a x - 1 5 xũ5 1 b -x 3 -2 3ũ -2 x c -2x 3 xũ - 3 2 d 2x2 -3 xũ - 3 2 e x3- 4 x x3 x 4 bất phương trình -3x 3 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Họat động 2 Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn Giải các bất phương trình a. 2x 3 0 b. 1x 5 -3 2 -GV yêu cầu HS giải thích Giải bất phương 2x 3 0 là gì và nêu -Học sinh làm việc cá nhân. một số bất phương trình khác a 2x 3 0 2x -3 chuyển vế x - 3 chia 2 vế cho 2 Tập nghiệm của phương trình x x - 3 2 Biểu diễn tập nghiệm .