TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 61: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (tiếp)

Mục tiêu: - HS biết vận dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và các bất phương trình đưa về dạng. ax + b 0; ax + b 0; ax + b 0. - Tiếp tục rèn luỵên cho HS kỹ năng giải bất phương trình. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 61 Bài 5 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN tiếp I. Mục tiêu - HS biết vận dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và các bất phương trình đưa về dạng. ax b 0 ax b 0 ax b 0 ax b 0. - Tiếp tục rèn luỵên cho HS kỹ năng giải bất phương trình. II. Chuẩn bị - HS Nắm chắc hai quy tắc biến đổi bất phương trình nhất là khi nhân hoặc chia hai vế của một bất phương trình cho một số âm. - GV Chuẩn bị phiếu học tập. III. Nội dung Họat động 1 kiểm tra bài cũ -GV phát phiếu học tập cho HS. Thời gian làm bài 10 phút. 1 .Điền vào ô dấu hoặc hoặc hoặc thích hợp. a x - 1 5 xũ5 1 b -x 3 -2 3ũ -2 x c -2x 3 xũ - 3 2 d 2x2 -3 xũ - 3 2 e x3- 4 x x3 x 4 bất phương trình -3x 3 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Họat động 2 Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn Giải các bất phương trình a. 2x 3 0 b. 1x 5 -3 2 -GV yêu cầu HS giải thích Giải bất phương 2x 3 0 là gì và nêu -Học sinh làm việc cá nhân. một số bất phương trình khác a 2x 3 0 2x -3 chuyển vế x - 3 chia 2 vế cho 2 Tập nghiệm của phương trình x x - 3 2 Biểu diễn tập nghiệm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.