TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 62: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: - HS tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn, biết chuyển một số bài tóan thành bài tóan giải bất phương trình bậc nhất một ẩn. - HS tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải, tính cẩn thận, tính chính xác khi giải tóan. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 62 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - HS tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn biết chuyển một số bài tóan thành bài tóan giải bất phương trình bậc nhất một ẩn. - HS tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải tính cẩn thận tính chính xác khi giải tóan. II. Chuẩn bị - HS Giải các bài tập phần hướng dẫn về nhà. III. Nội dung Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Họat động 1 Tiết 62 sửa bài tập LUYỆN TẬP Bài tập 28 Bài tập 28 -GV yêu cầu -Một HS lên x 2 ta HS nêu hướng bảng sửa bài được khi sửa bài tập. tập. 22 4 0 là 1 -Sau khi giải khẳng định xong câu b GV đúng nên 2 là yêu cầu HS một nghiệm của phát biểu đề bài bất phương tóan cách khác trình x 2 0. chẳng hạn. x 0 thì Tìm tập - x x 0 02 0 là một nghiệm của bất khẳng định sai phương trình x2 - x2 0 nên 0 không 0 hoặc Mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của phương trình nào Bài tập 29 -GV yêu cầu HS viết bài tập 29a 29b dưới dạng bất phương trình. -Giải bất phương trình a. 2x - 5 0 b. -3x -7x 5 phải là nghiệm của bất phương trình x2 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.