TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p9

Dim circleObj As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0# radius = Set circleObj = (center, radius) ZoomAll ' Xác định 2 điểm tạo nên vec-tơ tịnh tiến Dim point1(0 To 2) As Double Dim point2(0 To 2) As Double point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0 point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0 MsgBox "Di chuyển theo trục X 2 đơn vị." ' Thực hiện di chuyển đối tượng point1, point2 ZoomAll MsgBox "Quá trình dịch chuyển đã kết thúc.". | CHƯƠNG V LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD Dim circleObj As AcadCircle Dim center 0 To 2 As Double Dim radius As Double center 0 2 center 1 2 center 2 0 radius Set circleObj center radius ZoomAll Xác định 2 điểm tạo nên vec-tơ tịnh tiến Dim point1 0 To 2 As Double Dim point2 0 To 2 As Double point1 0 0 point1 1 0 point1 2 0 point2 0 2 point2 1 0 point2 2 0 MsgBox Di chuyển theo trục X 2 đơn vị. Thực hiện di chuyển đối tượng point1 point2 ZoomAll MsgBox Quá trình dịch chuyển đã kết thúc. End Sub Lấy đối xứng - Phương thức Mirror Sử dụng phương thức Mirror để lấy đối xứ Cú pháp của phương thức này như sau một đối tượng q một trục được xác định trước. Set RetVal Point1 Point2 Tham số Giải thích Object Pointl Point2 RetVal Đối tượự Tham số đầu vào là mảng 3 phần tử kiểu Double chứa toạ độ của điểm thứ nhất và thứ hai của trục đối xứng. Tham chiếu đến đối tượng sau khi đã được lấy đối xứng ọc là đối tượng gốc sẽ được lấy đối xứng. Đoi tượng gốc Trục đối xứng Đổi tượng đã được lẩy đối xứng Minh hoạ Phương thức Mirror. Khi sử dụng phương thức Mirror cần lưu ý đến giá trị của biến hệ thống MIRRTEXT. Biến này sẽ điều khiển cách thức lấy đối xứng với đối tượng văn bản Trước khi lấy đối xứng Sau khi lấy đối xứng Sau khi lấy đối xứng MIRRTEXT 1 MIRRTEXT 0 Hình V-12 Biến hệ thống MIRRTEXT và phương thức Mirror Ví dụ sau sẽ tạo một đường đa tuyến sau đó lấy đối xứng qua trục y và đổi màu đối tượng vừa mới được lấy đối xứng thành màu đỏ Sub VD_Mirror Tạo đường đa tuyến Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points 0 To 11 As Double points 0 1 points 1 1 points 2 1 points 3 2 points 4 2 points 5 2 points 6 3 points 7 2 points 8 4 points 9 4 points 10 4 points 11 1 Set plineObj points True ZoomAll Xác định trục đối xứng Dim point1 0 To 2 As Double Dim point2 0 To 2 As Double point1 0 0 point1 1 point1 2 0 point2 0 4 point2 1 point2 2 0 MsgBox Lấy đối xứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.