TAILIEUCHUNG - Công văn 61/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 61/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý tình huống đối với hợp đồng EPC | BỘ XÂY DỰNG --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 61/BXD-HĐXD V/v: hướng dẫn xử lý tình huống đối với hợp đồng EPC. Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng La Hiên. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0263/CV-BQLDA ngày 05/3/2009 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên xin hướng dẫn xử lý tình huống đối với hợp đồng EPC gói thầu “thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp và các dịch vụ kỹ thuật” thuộc dự án Đầu tư mở rộng nâng cao công suất Nhà máy xi măng La Hiên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Do Nhà thầu Trung Quốc lập bản vẽ thiết kế thi công gói thầu trên phát sinh khối lượng khoảng 10% so với khối lượng đã ký hợp đồng nên việc xử lý tình huống trên được căn cứ dựa trên nội dung hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được hướng dẫn theo Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, do tình huống này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và các nhà thầu nên để đảm bảo mục tiêu tiến độ, hai bên có thể thương thảo dựa trên tinh thần hoà giải, thiện chí, hợp tác và chia sẻ những rủi ro do phát sinh không mong muốn, đem lại lợi ích chung cho cả hai bên và phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần xi măng La Hiên nghiên cứu, thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Vụ HĐXD ( - 04). TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Trần Ngọc Thiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.