TAILIEUCHUNG - Những điểm mới của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 - Trần Văn Lợi

Hợp nhất hai luật hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền, hình thức, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật,. là những nội dung chính trong bài viết "Những điểm mới của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015". . | NATIONAL LEGISLATIVE DEVELOPMENT PROJECT Dự ÁN PHÁT TRIỂN LẬP PHÁP QUỐC GIA NLD NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015 Trần Văn Lợi Phó Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22 6 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 7 2016. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 gồm 17 chương 173 điều Luật sẽ thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004. Sau đây là những điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 1. Hợp nhất hai Luật hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tuy nhiên việc song song tồn tại cả 02 Luật cùng điều chỉnh về hoạt động xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng nội dung của hai Luật này lại có những quy định không thống nhât thậm chí mâu thuẫn nhau. Để khắc phục thực trạng nêu trên trên cơ sở kế thừa và phát triển 02 Luật hiện hành Luật năm 2015 đã hợp nhât thành một Luật áp dụng thống nhât cho việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan tô chức người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở trung ương và địa phương. 2. Về văn bản quy phạm pháp luật và khái niệm quy phạm pháp luật Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật đã được quy định lần đầu tiên trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 sau đó tiếp tục 1 Dự ÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI sự TÀI TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ Canad a THÔNG QUA Bộ NGOẠI GIAO THU O NG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DFATD Dự án phát triển lập pháp quốc gia NLD được

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.