TAILIEUCHUNG - Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Chương 1 - TS.Thái Thị Tuyết Dung

Chương 1 Khái quát về hoạt động xây dựng văn bản pháp luật nằm trong bộ bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật trình bày các khái niệm cơ bản về hình thức văn bản, định nghĩa hoạt động xây dựng văn bản. | 8 17 2011 Môn học Xây dựng văn bản pháp luật Ths. Thái Thị Tuyết Dung Giảng viên khoa Luật hành chính MỤC TIÊU MÔN HỌC - Nắm vững hệ thống văn bản pháp luật. - Tìm hiểu về quy trình xây dựng văn bản và những nguyên tắc áp dụng. - Soạn thảo một số loại văn bản. 1 8 17 2011 NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Khái quát về hoạt động xây dựng VBPL 2. Thẩm quyền ban hành cơ cấu chung của VBPL 3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL. 4. Ngôn ngữ và những nguyên tắc trong việc xây dựng trình bày QPPL trong văn bản. 5. Quy trình xây dựng một số loại văn bản QPPL. 6. Kiểm tra và xử lý văn bản. VĂN BẢN MÔN HỌC 1. Luật ban hành VBQPPL số 17 2008 QH12 03 6 2008 2. Luật ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004. 3. Nghị định 110 2004 NĐ-CP về công tác văn thư. 4. Nghị định 91 2006 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ban hành VBQPPL của hĐnD UBND. 2 8 17 2011 5. Nghị định 24 2009 NĐ-CP quy định chi tiết và thi hanh Luật ban hành VBQPPL 2008. 6. Nghị định 09 2010 NĐ-CP sửa đổi NĐ 110 2004 NĐ-CP 7. Nghị định 40 2010 NĐ-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL 8. Nghị định 100 2010 NĐ-CP về Công báo 9. Thông tư 01 2011 TT - BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bàn hành chính. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VÊ HOẠT ĐỘNG xâydụNgvấnbảnphấpluật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.