TAILIEUCHUNG - Ebook Văn bản Luật quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn một số vấn đề cơ bản của Luật quốc tế: Phần 2

Cuốn sách cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động học tập môn Luật quốc Tế cho học viên, sinh viên ngành Luật; giúp học viên, sinh viên thuận tiện cho việc tra cứu, viện dẫn các quy định cụ thể của luật quốc tế và Pháp luật Việt Nam,. . | 10. HIỆP ĐỊNH VỀ VÙNG NƯỚC LỊCH sử CỦA NƯỚC CỘNG HÔA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN CAMPUCHIA 1982 Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phú nước Cộng hoà nhân dân Campuchía Với lòng mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mốì quan hệ đặc biệt Việt Campuchia theo tinh thần Hiệp ước hoà bình hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Campuchia ký ngày 18 2 1979 Căn cứ thực tế là vùng biển nằm giữa bờ biển tinh Kiên Giang đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của Cộng hoà nhân dân Campuchia gồm những vùng biển từ lâu thuộc nước Việt Nam và nước Campuchia do những điều kiện địa lý đặc biệt của nó và ý nghĩa quan trọng cúa nó đối với quốc phòng và kinh tế của mỗi nưdc Đã thoả thuận những điều sau đây ĐIỂU 1 Vùng nước nằm giữa bờ biển tỉnh Kiên Giang đảo Phú Quốc đến quần đảo Thổ Chu của nước Cộng hoà xà hội chú nghĩa Việt Nam và bờ biển tỉnh Kampot đến nhóm đảo Poulo Wai của nước Cộng hoà nhân dân Campuchia là vùng nước lịch sử của hai nước theo chế độ nội thuỷ được giới hạn theo kihh tuyến Greenwich Đông Về phía Tây Bắc bởi đường thẳng nối liền các toạ độ 9O54 .2 Bắc - 102 55 -2 Đông và 9 54 .5 Bắc 102 57 .0 Đông ỗ đảo Poulo Wai Campuchia đến toạ độ 10 24 l Bắc -103 48 0 Đông và 10 25 .6 Bấc - 103 Đông ở đảo Koh Sès Campuchia đến toạ độ 10 30 0 Bắc - 103 47 -4 Đông ỏ đáo Koh Thmei Campuchia kéo đến toạ độ 10 32 .4 Bắc - 103 48 .2 Đông trên bờ biển tỉnh Kampot Campuchia . Về phía Bắc bởi đường bờ biển tỉnh Kampot từ toạ độ 10 32 .4 Bắc - 103 48 -2 Đông đến điểm mút trên bờ biển của đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Về phía Đông Nam bởi dường nối liền từ điểm mút trên bờ biển của đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia đến toạ độ 10 04 .2 Bắc - 104 02 .3 Đông ỗ mũi An Yên đảo Phú Quốc Việt Nam vòng theo bờ Bắc đảo đến mũi Đất Đỏ ở toạ độ 10 02 .8 Bắc - 103 59 .l .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.