TAILIEUCHUNG - Ebook Văn bản Luật quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn một số vấn đề cơ bản của Luật quốc tế: Phần 1

Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm được xây dựng bởi các chủ thể luật quốc tế như quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ, dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết nhằm điều chỉnh mối quan hệ quốc tế trên nhiều lĩnh vực phát sinh giữa các chủ thể luật quốc tế. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách. | TS. NGÓ HỮU PHƯỚC - LÊ ĐỨC PHƯƠNG KHOA LUẬT QUỐC TE .TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬTTP. Hổ CHÍ MINH VĂN BẢN LUẬT QUỐC TÊ VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHỤC vụ HỌC TẬP NGHIÊN cứu MŨN MỘT SÔ VẴN ĐỄ Cơ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ Illllllllllllllllllllllllllliil 2011902 NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG VĂN BẲN LUẬT QUỐC TẾ VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHỤC VỤ HỌC TẬP NGHIÊN cứu MON một số van đề cơ bản CỦA LUẬT QUỐC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.