TAILIEUCHUNG - Công văn 552/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 552/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc đề nghị gửi báo cáo | BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số: 552/BXD-KTXD V/v: Đề nghị gửi báo cáo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Các đơn vị có liên quan Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3577/VPCP-QHQT ngày 29/6/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14/7/2008 về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009. Theo nội dung của Quyết định này, Bộ Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, rà soát, đánh giá, xác định những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, để từng bước tiếp cận và phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. Để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý chi phí theo hướng phù hợp hơn với cơ chế thị trường, tạo sự chủ động, tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng đối với việc quản lý chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình; Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện Nghị định 99/2007/NĐ-CP về một số nội dung cơ bản như phụ lục kèm theo văn bản này. Báo cáo xin gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kinh tế Xây dựng) Số 37 - Phố Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 25/4/2009. Bộ Xây dựng mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của Quý cơ quan./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP,Vụ KTXD(Th55). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.