TAILIEUCHUNG - Lab05: QUẢN LÝ ALBUM BÀI HÁT

Mục tiêu: Sử dụng các câu lệnh insert, query trên CSDL SQL Server o Sử dụng Parameter để truyền tham số cho câu lệnh SQL Binding dữ liệu từ CSDL vào các control như DropDownList, DataGrid Sử dụng Session để lưu các thông tin, và sử dụng trong các page khác nhau Sử dụng để đưa người dùng sang web page khác. Yêu cầu: Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý album bài hát: o Cho phép user xem các bài hát theo các mục như: tên tác giả, thể loại, album o User có thể. | Lập trình Khoa CNTT Lab05 QUAN LÝ ALBUM BÀI HÁT Mục tiêu - Sử dụng các câu lệnh insert query trên CSDL SQL Server o Sử dụng Parameter để truyền tham số cho câu lệnh SQL - Binding dữ liệu từ CSDL vào các control như DropDownList DataGrid - Sử dụng Session để lưu các thông tin và sử dụng trong các page khác nhau - Sử dụng để đưa người dùng sang web page khác. Bài Quản lý Album bài hát cơ bản Yêu cầu Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý album bài hát o Cho phép user xem các bài hát theo các mục như tên tác giả thể loại album o User có thể tạo mới một album từ các bài hát đã có trong danh sách bài hát Ứng dụng gồm 2 trang chính như sau o trang này cho phép user chọn xem các bài hát theo tên tác giả thể loại và các album có sẵn. Giao diện của trang web đơn giản như sau Hình 1 Minh họa giao diện trang Minh họa cách thao tác trên trang SongManaging. Lập trình Khoa CNTT Hình 2 Thao tác tìm kiếm và chọn bài hát để đưa vào album Mô tả phần tìm kiếm theo tiêu chuẩn khởi tạo sẵn 3 mục chọn là Artist Genre và Album. Mỗi khi chọn một tiêu chuẩn nào đó thì mục chọn sẽ hiện giá trị có thể có load trong database tương ứng với mục tìm kiếm. Ví dụ nếu mục tìm kiếm theo chuẩn chọn Artist thì trong mục chọn này sẽ truy vấn trong bảng Artist lấy ra tất cả các nghệ sỹ và đưa vào DropDownList Chọn. Sau khi chọn xong thì kích vào button tìm kiếm kết quả sẽ liệt kê ra tất cả bài hát theo tiêu chuẩn tìm kiếm trên vào trong DataGrid. DataGrid này chi hiển thị tên bài hát và một chức năng chọn. User có thể chọn các bài hát ưng ý để tạo ra một album khác. Mỗi lần chọn một bài hát thông tin bài hát này được lưu lại sử dụng mã bài hát trong session. User có thể chọn tiêu chuẩn tìm kiếm khác để xem và chọn các bài khác. Khi hoàn tất quá trình chọn bài hát user kích vào button Tạo Album để chuyển sang phần tạo album mới từ các bài hát đã chọn gọi trang . o Cho phép user tạo album mới với tên gọi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
278    11    3