TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P23

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P23:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,. thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,. Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này. | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP IF NOT Name THEN Name Name Name .Expires Jan 1 2000 END IF HTML HEAD TITLE Welcome Page TITLE HEAD BODY IF Name THEN FORM Method Post Enter Your Name INPUT Type Text Name Name INPUT Type Submit FORM ELSE Welcome back Name END IF BODY HTML . Đóng và xoá bỏ các objects Các đối tượng mà ta sẽ không dùng nữa trong ASP thì ta nên close lại xét ví dụ sau Dim objConn objRS Set objConn . Set objRS . Set objRS Nothing Set objConn Nothing_ Các đối tượng được tạo ra bang thì nên set thành nothing. . Sử dụng đối tượng Application Đối tượng này cho phép tạo các biến kiểu Application. Đó là các biến toàn cục global dùng chung cho tất cả các user của cùng một ứng dụng web được duy trì kể cả khi stop web server. Tất cả các user mà yêu cầu các trang web từ một thư mục web có thể chia xẻ với nhau các biến định nghĩa trong các trang đó. St by hoanglụ85 111 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Application Company IOIT ở đây định nghĩa 1 biến là Company có giá trị là IOIT. Vì rằng biến có thể bị tranh chấp nên phải đặt giữa Lock và Unlock. Application Time Now . Sử dụng Session object Một session là một phiên làm việc giữa browser với web server. Nếu đóng browser lại thì các biến session mất đi. Đối tượng Session cho phép ta tạo các biến toàn cục global nhưng khác với đối tưong Application biến kiểu Session chỉ có phạm vi trong 1 session tức là nó chỉ có thể được sử dụng cho một user duy nhất mà tạo ra nó. Nói cách khác biến kiểu Session là biến toàn cục nhưng ở mức độ user. Nó hoàn toàn hữu ích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.