TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình mạng - Bách Khoa Online

Trong khoa học máy tính, thuật toán tìm kiếm nhị phân là một thuật toán dùng để tìm kiếm phần tử trong một danh sách đã được sắp xếp. Thuật toán hoạt động như sau. Trong mỗi bước, so sánh phần tử cần tìm với phần tử nằm ở chính giữa danh sách. Nếu hai phần tử bằng nhau thì phép tìm kiếm thành công và thuật toán kết thúc. | Tìm kiếm download ebook Bách Khoa Online BACHKHOA FORVM Tìm kiếm download ebook Bách Khoa Online Tìm kiếm download ebook Nội dung môn học CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ TCP IP CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ giải thuật cho CHƯƠNG TRÌNH CLIENT SERVER CHƯƠNG 3 LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN CÁC MÔI tRuờng phố dụng CHƯƠNG 4 LẬP TRÌNH MẠNG VỚI JAVA Lập trình mạng - Chương 1 1 Nội dung môn học tt CHƯƠNG 5 LẬP TRÌNH WEB - CGI CHƯƠNG 6 LẬP TRÌNH WEB VỚI CÁC CÔNG NGHỆ PHỔ BIẾN CHƯƠNG 7 ỨNG DỤNG XML TRONG LẬP TRÌNH Mạng CHƯƠNG 8 BẢO MẬT DỮ LIỆU TRUYỀN Lập trình mạng - Chương 1 2 Bách Khoa Online Tìm kiếm download ebook Tài liệu tham khảo 1 Douglas E. Comer Internetworking with TCP IP Prentice-Hall 1993. 2 W. Richard Stevens Unix Network Programming Prentice-Hall 1990. 3 Arthur Dumas Programming Winsock Sams Publishing 1995. 4 Merlin Conrad Hughes . Java Network Programming Manning Publications Co. 1997. 5 D. Travis Dewire Second-Generation Client Server Computing Mc Graw-Hill 1997. 6 John Shapley Gray Interprocess Comunication in UNIX Prentice-Hall 1997. 7 Deitel Deitel. Java How to program 3th edition Prentice-Hall 1999. 8 Richard Anderson . Professional Active Server Pages Wrox Press 1999. 9 Marty Hall Core Servlet and Java Server Pages Prentice-Hall PTR 2000 10 MSDN. 11 Tập tài liệu RFC. Lập trình mạng - Chương 1 3 Lập trình mạng - Chương 1 4 Bách Khoa Online .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.