TAILIEUCHUNG - NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FORTRAN VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tham khảo sách 'ngôn ngữ lập trình fortran và ứng dụng trong khí tượng thủy văn', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FORTRAN VÀ ỨNG DỤNG TRoNg khí tượng thủy văn Phạm Văn Huấn NXB Nông nghiệp Hà Nội - 2005 Từ khóa Ngôn ngữ lập trình Fortran thuật giải giả trình lưu đồ khai báo hằng biến file lệnh tuần tự rẽ nhánh lặp chương trình con thủ tục hàm. Tài liệu trong Thư viện điện tử Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI PHẠM VĂN HUẤN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FORTRAN VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP - 2005 1 MỤC LỤC Giới Chương 1 - Khái niệm về lập trình máy tính để giải các bài toán ứng . Phần cứng và phần mềm máy . Thực hiện một chương trình máy . Quy trình giải bài toán trên máy . Những chương trình Fortran hoàn . Quy cách soạn thảo một chương trình Chương 2 - Những yếu tố cơ bản của . Dữ liệu và cách biểu diễn dữ liệu trong . Hằng và . Tên biến và tên . Mô tả khai báo kiểu biến và kiểu . Biến có chỉ số mảng .16 . Khái niệm . Mô tả . Các hàm . Lệnh gán và các toán tử số . Lệnh . Các phép tính số học đơn . Ước lượng biểu thức số . Khái niệm về cắt và các phép tính hỗn . Khái niệm về số quá bé và số quá lớn underflow và overflow .20 Chương 3 - Nhập và xuất dữ liệu đơn . Các lệnh xuất và nhập dữ . Các đặc tả trong lệnh Chương 4 - Các cấu trúc điều khiển. 27 . Khái niệm về cấu trúc thuật

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.