TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P22

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P22:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,. thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,. Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này. | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Const adLockPessimistic 2 Const adCmdText H0001 Dim strFilename Dim strSQL Dim rsCounter Dim iCount strFilename SCRIPT_NAME strSQL SELECT page_name hit_count FROM hit_count WHERE page_name strFilename Set rsCounter strSQL Provider Data Source _ adOpenKeyset adLockPessimistic adCmdText If Then iCount 0 page_name .Value strFilename Else iCount hit_count .Value End If Tãng giá trị lên 1 và update vào DB hit_count .Value iCount 1 Set rsCounter Nothing Trả về giá trị hiện thời RetrieveAndIncrementCount iCount End Function Trong các tệp ASP của ta ự phần đầu tệp ta dùng lệnh -- include file -- chỗ nào ta muốn sử dụng giá trị đếm ta gọi hàm RetrieveAndlncrementCount St by hoangly85 106 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP IV - CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ASP HOÀN CHỈNH . Quản lý môi trường trong ASP . Lệnh Nhằm để biết được tất cả những gì client cho phép ví dụ như browser của client là gì địa chỉ IP là gì đang duyệt trang Web nào. tất cả những thứ đó ta đều có thể biết được. Ví dụ REMOTE_ADDR cho ta biết IP qua Internet của client. Hãy chạy ví dụ sau Dim Item --Hiện thông báo chào đón user -- Hello visitor from REMOTE_ADDR o Your browser identifies itself as HTTP_USER_AGENT . BR BR Hiện toàn bộ các biến server-- TABLE BORDER 2 TR TD B Server Variable B TD TD B Value B TD TR For Each Item In TR TD FONT SIZE -1 Item FONT TD TD FONT SIZE -1 Item nbsp FONT TD TR Next TABLE St by hoangly85 107 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.