TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P21

Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng CSDL Web ASP- P21:Đây là những ngôn ngữ rất đơn giản và dễ sử dụng. Lưu ý rằng các script là những ngôn ngữ giới hạn, dùng để viết các chương trình đơn giản. Để thực hiện những công việc phức tạp như kết nối CSDL, lập trình đồ hoạ, giao tiếp với thiết bị phần cứng,. thì ta phải sử dụng các component (thành phần) đã được tạo trước bằng các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ hơn như C++, VB,. Các script của ASP chỉ có lệnh gọi đến các component này. | GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP Set objRs Nothing Set Conn Nothing . Các thuộc tính properties của Recordset Properties Mô tả BOF Trả ve TRUE nếu record hiện thời là ở trước record thứ nhất ngược lại trả FALSE. EOF Trả về TRUE nếu record hiện thời là ở sau record cuối ngược lại trả FALSE. Fields Bao gồm toàn bộ các trường. RecordCount Trả về số record trong recordset. Sort Chỉ ra danh sách tên các cột được sắp xếp. . Lấy dữ liệu từ Recordset Khi muốn lấy được dữ liệu của một trường field trong một mẫu tin hiện hành ta lấy chuỗi tên của trường đó như là đối số cho đối tượng Recordset hay đối số của thuộc tính Fields của đối tượng Recordset. Ví dụ để lấy dữ liệu của trường HOTEN trong bảng STUDENTS ta có thể dùng objRS HOTEN hay HOTEN Khi muốn dịch chuyển qua lại đến các mẫu tin được lưu trong đối tượng Recordset ta sử dụng phương thức MoveNext MovePrevious MoveFirst MoveLast và phải đi kèm với việc kiểm tra mẫu tin hiện hành có đang ở vị trí đầu hay ở cuối mẫu tin. Khi muốn kiểm tra vị trí con trỏ mẫu tin hiện hành là trước mẫu tin đầu hay mẫu tin cuối trong Recordset ta dùng thuộc tính BOF hoặc EOF để kiểm tra St by hoanglụ85 101 hoangly85@ GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH ÚNG DỤNG CSDL WEB ASP . Sử dụng câu truy vấn SQL Bạn có thể xây dựng sẵn một câu lệnh truy vấn và thực thi nó bằng phương thức Open của đối tượng để lấy ra tập bản ghi thoả mãn câu truy vấn đó. Sử dụng câu truy vấn SQL bạn có thể lọc ra những dữ liệu cần thiết theo một số điều kiện đồng thời có thể sắp xếp được dữ liệu. Ví dụ 1 Hiện những người có Họ tên bắt đầu là chữ N set conn bangluong sql SELECT FROM LUONG WHERE HOTEN LIKE N set rs sql conn table border 1 width 100 do until tr for each x in td td next tr loop table Ví dụ 2 Hiện toàn bộ nhưng Họ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.