TAILIEUCHUNG - Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 3: Tiêu chuẩn thi công mạng

Nội dung: Giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công; Hệ thống cáp có cấu trúc; Câu hỏi ôn tập. Mục tiêu bài học: Trình bày được yêu cầu của từng chuẩn thi công mạng LAN; So sánh điểm giống và khác nhau của từng chuẩn ; Vận dụng từng chuẩn áp dụng vào thi công mạng LAN. | 12 15 2009 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE Website http ỊMhỊMđ thiết bị và kỹ thuật thi công mang 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 hạ tầng hệ thống thiết bị mạng Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MạNg Bài 3 TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNG Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHU CHUYÊN DỤnG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌnH CISCO IOS ÔN TẬP THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN 4- Giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công -4- Hệ thống cáp có cấu trúc 4- Câu hỏi ôn tập 1 12 15 2009 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE Website http TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE Giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công Website http X TIA EIA-568 Standard Tiêu chuẩn về Kết nối Cáp Viễn thông cho Tòa nhà Thương mại thường được áp dụng tại châu Mỹ châu Á Mục đích Cho phép lập kế hoạch lắp đặt hệ thống kết nối cáp cấu trúc cho các tòa nhà thương mại Chỉ định một hệ thống cáp chung hỗ trợ môi trường nhiều loại sản phẩm với nhiều nhà cung cấp. o TIA EIA-568 7 1991 TIA EIA-568A 10 1995 TIA EIA-568B 2001 2002 TIA Telecommunications Industry Association ẸkẺlrúhiẺ rnduslrjt a AlliârtỂú s d ace 2 12 15 2009 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE Website http 7 Giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công 4- TIA EIA-569 Standard Tiêu chuẩn về Không gian Đường cáp cho Tòa nhà Thương mại Mục đích Chuẩn hóa các chỉ định thiết kế và xây dựng bên trong và giữa các tòa nhà Hỗ trợ môi trường truyền và thiết bị viễn thông bao gồm Pathway đường cáp - cách cáp đi từ nơi này sang nơi khác Space không gian - vị trí của các thiết bị và đầu cuối viễn thông s ăce TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE Website http Giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công T TIA EIA-606 Standard Tiêu chuẩn quản trị cơ sở hạ tầng viễn thông trong tòa nhà thương mại Mục đích Cung cấp một hệ thống hỗ trợ quản trị thống nhất độc lập với các ứng dụng Thiết lập chỉ dẫn cho các chủ sở hữu người dùng nhà sản xuất tư vấn nhà thầu nhà lắp đặt quản trị viên. có liên

TÀI LIỆU HOT