TAILIEUCHUNG - Chương trình đào tạo thống kê

Chương trình đào tạo thống kê | KHOA HUAN LUYỆN CÁC KỸ NANG THONG KÊ Địa điểm tổ chức đào tạo Danh sàch nhứng đổi tứỢng đứỢc đào tạo Thểổ danh sàch đính kểm Càn bo đào tạo Chứông trình và thôi giàn đào tào 1. Buổi 1 à Thôi giàn Ngày thàng nàm b Nội dung - Giôi thiểu vể thong kể càc phứông phàp thong kể. - NỌi dung yểu càu cUà từng phứông phàp thong kể - Thức hành thểo sô liệu củà moi bo phàn. 2. Buổi 2 à Thôi giàn Ngày thàng nàm b Noi dung tiếp thểo - Noi dung yểu càu củà từng phứông phàp thong kể - Thức hành thểo so liểu củà mỗi bo phàn. - co nghỉ giữà giô từ 15 - 25 phut. - Tong kết khoà hoc. Lưu y - Càc cà nhàn liển quàn co tràch nhiểm đi đu đung thôi giàn thểo lịch. - Chuẩn bị càc dứ liểu thuọc bo phàn mình để phàn tích so liểu ngày tài buọi hoc. ngày thàng nàm Trứông phong TCHC Ngứôi làp Tổng Giám đô c .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN