TAILIEUCHUNG - Bảng câu hỏi đánh giá

Tham khảo tài liệu 'bảng câu hỏi đánh giá', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BANG CÂU HỎI Tự RÂ SOÂT MUC TIÊU Tự kiểm tra để đánh gia mức độ áp dụng hệ thong QLCL Kiểm xem qụi định cộ phụ hỢp thức tế khộng Qụi định cộ đứỢc tuân thụ vá tháu hiểụ khộng Cộ hộ sơ chứng minh YÊU CÂU Sau khi ĐDLĐ đánh giá và báo cáo xong Giám dóc duyệt và gửi bản kết quả lại cho tử vấn ĐDLĐ phát hánh phiếu CAR với nhửng phát hiện truy tìm nguyện nhán thữc hiện hánh động khác phục giám sát . Điệụ khộán Những điệm chính thứơng thiện sột Nh. xệt co đáy đu tái liệu thệo yệu cáu CSCL MTCL STCL TT TL khác ho sớ STCL co mo tá cách đáp ứng các yệu cáu củá ISO 9001 2000 Co mo tá ro ráng phám vi áp dung Địá ly-hoát đọng-tổ chửc-sán phẩm Co mo tá ngoái lệ vá ly giái hớp ly Co việc dán các thu tuc tái liệu khác Co mo tá quá trình bện ngoái Co dánh muc tái liệu nôi bo co đáy đu co phệ duyệt co phán phoi co cáp nhát Co dánh muc tái liệu bện ngoái nhử trên Xệm dánh muc TLBN hiện hánh co đu nhử trích dán từ các tái liệu khong Co dánh muc biểu máu noi bo vá bện ngoái nhử trên Co đu các tái liệu ván bán pháp qui cán thiết khong nhử trên Co đu tái liệu thệo nhử dánh muc Thu tuc kiệm soát tái liệu co nệu cách kiệm soát các tái liệu đác biệt cong ván nhán vá phát Co bán dánh muc phán phoi co ky duyệt co ky nhán đáy đu Tái liệu co dấu hiệu kiệm soát chử ky dấu kiệm soát Co cử ngửới kiệm soát tái liệu Việc sửá đoi tái liệu co đửớc tuán thu vá cáp nhát Tái liệu co đửớc huấn luyện đệ áp dung Co lám thử Co ho sớ ghi lái Sử tửớng quán TL khi sửá đoi sáu khi thửc hiện CAR hoác khác phuc thệo Co dánh muc ho sớ nệu nhửng loái cán lửu nới lửu thới gián lư cách báo quán co ky tện Co qui định vệ báo quán vá báo mát ho sớ. Ho sớ co đửớc thu tháp đáy đu thệo nhử dánh muc Ho sớ co dệ truy tìm co ngán náp Co nới náo thiếu nguồn lực 5M cong việc đình trệ hoác phái chớ đới co to chức nghiến cửu thị trửớng háy cong việc tửớng tử đế xác định nhu cáu khách háng Có xác định phân khúc thị trường đốì tượng khách hàng và nhu cầu cua họ Có phường pháp quì định đe tó chưc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN