TAILIEUCHUNG - 500 câu hỏi cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (phần 2)

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Phần II 276 câu Câu 251 Giá của cổ phiếu X được xác định trong phiên giao dịch là 155 như bảng dưới đây Mua Giá Bán Lệnh mua SL Mua Cộng dồn Cộng dồn SL bán Lệnh bán M1 600 600 Thị trường M2 300 900 156 1600 500 B2 M3 400 1300 155 300 B3 M4 500 1800 154 800 200 B4 M5 100 1900 153 600 400 B5 M6 200 2100 152 200 100 B6 Thị trường 100 100 B1 Hãy cho biết lệnh bán nào được thực hiện a. B1 100 B2 500 B3 200 b. B1 100 B3 300 B4 200 B5 400 B6 100 c. B2 100 B3 300 B4 200 B5 400 B6 100 d. B1 100 B2 100 B6 100 B5 400 B4 200 B3 300 Câu 252 Một nhà đầu tư bán 100 cổ phiếu X với giá đồng cổ phiếu. Phí môi giới là 0 5 trên giá trị giao dịch. Vậy số tiền nhà đầu tư đó thu được là a. đồng b. đồng c. đồng d. đồng Câu 253 Một nhà đầu tư mua được 200 cổ phiếu Y với giá cổ môi giới là 0 5 trên giá trị giao dịch. Vậy số tiền mà nhà đầu tư phải trả là a. đồng b. đồg c. đồng d. đồng Câu 254 Giả sử cổ phiếu A đang có giá ở phiên giao dịch trước là đồng theo quy định yết giá của Việt Nam hiện nay giá mà bạn trả trong phiên giao dịch này như thế nào là hợp lệ a. đồng b. đồng c. đồng d. đồng Câu 255 Công ty X đang cung ứng cổ phiếu ra công chúng với giá 15 USD cổ phiếu. Lệ phí cho nhà quản lý là 0 15 USD cổ phiếu lệ phí cho nhà bảo lãnh là 0 2 USD cổ phiếu hoa hồng cho nhóm bán là 0 65 USD cổ phiếu như vậy giá mà công chúng phải trả khi mua một cổ phiếu là a. 13 75 USD b. 14 USD c. 15 USD d. 14 5 USD Câu 256 Nhà đầu tư có tổ chức là a. Công chúng đầu tư b. Các tổ chức kinh tế c. Quỹ đầu t- d. Các công ty Câu 257 Cổ phiếu -u đãi cổ tức đ-ợc trả cổ tức theo a. Tỷ lệ cố định b. Mức cổ t-c cao hơn cổ tức cổ phiếu phổ thông c. Tỷ lệ cố định cao hơn trái tức d. Tỷ lệ tuyệt đối tối đa Câu 258 Một trong những điều kiện công ty trả cổ tức là a. Có lãi trong kỳ b. Có lãi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN