TAILIEUCHUNG - Ô tập tài chính công

Tài chính công là một bộ phận của tài chính nhà nước. Tài chính nhà nước là một khái niệm dùng để phản ảnh những hoạt động tài chính gắn liền với chủ thể nhà nước. | ÔN TẬP TÀI CHÍNH CÔNG 1 Câu 1 Giữa phạm trù tài chính nhà nước và tài chính công có sự khác nhau hay không Giải thích Tài chính công là một bộ phận của tài chính nhà nước. Tài chính nhà nước là một khái niệm dùng để phản ảnh những hoạt động tài chính gắn liền với chủ thể nhà nước. Tài chính công bao hàm các ý nghĩa một là trong khuôn khổ của một quốc gia tài chính công thuộc hình thức sở hữu nhà nước và nhà nước hay quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của một quốc gia có quyền áp đặt mọi khoản thu chi của quốc gia hay có thể ủy quyền cho chính phủ hay cơ quan công quyền quyền quyết định đó. Hai là khâu tài chính này hoạt động không vì lợi nhuận. Ba là tài chính công cung cấp hàng hóa công gắn liền với nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội. Mọi người dân có thể tiếp cận và sử dụng những hàng hóa dịch vụ do khâu tài chính này cung cấp mà không phải trả tiền hoặc có trả nhưng không theo cơ chế giá cả thị trường. Hay nói cách khác vấn đề người hưởng tự do không phải trả tiền là hiện tượng phổ biến trong hoạt động tài chính công. Tài chính nhà nước là công cụ để nhà nước can thiệp vào kinh tế nhằm điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phạm vi hoạt động của tài chính nhà nước không chỉ dừng lại các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước các quỹ ngoài ngân sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nhằm chăm lo phúc lợi cộng đồng. hoạt động tài chính của các đơn vị hành chính các đơn vị sự nghiệp mà còn có cả hoạt động đầu tư hỗ trợ tài chính cho các khu vực kinh tế. Như vậy xét về mặt sắp xếp thể chế có thể thấy trong nền kinh tế hiện đại tài chính nhà nước bao hàm sự đan xen của những hoạt động mang tính chất công không vì lợi nhuận và một số các hoạt động mang tính chất tư nhằm mục tiêu lợi nhuận như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Nhu vậy trong số các bộ phận tài chính nhà nước những hoạt động tài chính phục vụ cho kinh doanh và lợi nhuận được coi là định hướng cho mục tiêu hành động thì không thể xem đó là tài chính công chẳng hạn như hoạt động của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.